Gammelsäll

I Gammelsälls naturreservat finns gott om död ved. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Gammelsälls naturreservat finns gott om död ved (träd). Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skogen i Gammelsälls naturreservat växer på blockrik mark där det varit svårt att bedriva skogsbruk. Träden här har därför fått stå orörda. Här finns inga stigar i området men det finns en traktorväg som du kan vandra på.

Skogen och de stora stenblocken bjuder på fina naturupplevelser. Området ligger 8 km norr om Hedesunda och omfattar 34 ha. Gran är det vanligaste trädslaget i den blockrika barrskogen.

Stora inslag av löv

På vissa ställen finns också stora inslag av lövträd. Det förekommer även gott om rester efter mycket gammal skog i form av grova, gamla liggande eller stående död tallar. På sina ställen i den grovblockiga marken förekommer blötare områden, så kallade surdråg.

Här finns imponerande mossklädda stenblock. De vittnar om inlandsisens kraft när de transporterades hit och blev liggande kvar när isen smälte bort.

Betydelsefull för vedsvampar

Skogen i reservatet är med sitt höga naturvärde betydelsefull för bland annat vedsvampar och lavar. Den ovanliga brunpudrade nållaven kan hittas på multnande björkved.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg. Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt.
• ta ved,
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
• på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 34 ha 
Skyddsår: 2005
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog