Långängarna

Solljuset silar genom lövverket i Långängarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Solljuset silar genom lövverket i Långängarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långängarna är ett utflyktsmål som är särskilt vackert på våren då blåsippor och vårärt står i blom. Den bördiga marken är idag skogsbeklädd men har en gång i tiden varit brukad. Här kan du skåda fågel och titta på växter.

Långängarnas naturreservat ligger 6,5 km sydväst om kyrkan i Sandviken och omfattar 33 ha. För ca 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter.

Marken har lämnats att växa igen. Av det odlingslandskap som en gång fanns här syns i dag bara spår såsom stenmurar och grunda diken. Det har också funnits ett tiotal ängslador i området.

Värdefullt för många

Nu är det en blandskog av främst asp och gran som växer på de näringsrika markerna. Långängarnas grova aspar har filtlavar växande på utsvällda trädbaserna. Ädellövträden alm, lönn, lind och ask växer också i området.

I naturreservatet finns det en rik flora med till exempel trolldruva, tibast, stinksyska och skogsvicker.

Djur i Långängarna

Här finns ett rikt fågelliv och bland annat häckar mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva och gråspett i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
 • ta ved, elda eller tälta,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, blom-, och matsvampplockning är dock tillåten för eget behov,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget gäller den jakt som får bedrivas i reservatet,
 • på ett störande sätt använda inspelar ljud eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och buskar,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla i terrängen

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 33 ha
Skyddsår: 2002
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och åker

Rubrik

Text