Vattingsmalarna

Solglittrande hav i Vattingsmalarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Solglittrande hav i Vattingsmalarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norr om Sörfjärden vid norra Hälsingekusten ligger Vattingsmalarnas naturreservat. Naturen är karg och exponerad del av kusten som är typisk för södra Norrland. I området finns intressanta kultur- och fornlämningar.

Här kan du vandra längs med den markerade leden. Eller ta en paus vid en av rastplatserna och grilla. Havet, skogarna och fornlämningarna bjuder på fina natur- och kulturupplevelser.

Området ligger vid kusten norr om Sörfjärden i Gnarp och omfattar 228 hektar.

Naturskogar och betesmarker

I reservatet finns det tydliga spår av landskapets utveckling från istiden till idag. Området består mest av klapperstensfält, strandterrasser och stormstrandlinjer som är spår från landhöjningen.

Områdets största klapperstensfält, som också är ett av länets största klapperstensfält, har givit namn åt naturreservatet.

Skogen domineras av hedmarkstallskog med inslag av gran. Huvuddelen av skogen är mellan 70–120 år. I mer fuktiga partier längs vattendrag och myrar växer lövträd samt nattviol och Ljungfru Marie nycklar.

Gravrösen och fiskelägen

I området finns ett stort antal gravrösen/gravhögar från bronsåldern och gamla fångstanläggningar. På udden Hartskär, i den södra delen av reservatet, ligger rester från en gammal hamnplats som tillhört Myrtorpet.

Ruinerna från Myrtorpet, som är en sentida bebyggelselämning, ligger cirka 200 meter centralt västerut utanför reservatet.

Gångavståndet via stig från Sörfjärden är cirka 800 meter och i norr angränsar reservatet det forna fiskeläget Vattingen som var bebott fram till mitten av 1930-talet. Det enda som finns bevarat av denna bebyggelse är två jordkällare och ett flertal husgrunder, idag är området delvis bebyggt med fritidshus.

Djur i Vattningsmalarna

Vattingsmalarnas naturreservat ger plats åt många fåglar. Nattskärra har observerats i området och ute vid kusten ses sjöfåglar och vadare som svärta, roskarl och mindre strandpipare.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet. Älgdragare eller liknande får dock inte användas på klapperstensfälten
 • ta ved, tälta
 • elda. Undantag gäller för eldning på iordningställda eldplatser
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 228 hektar
Skyddsår: 1975, hette då Gnarps Masugns naturreservat
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten, klapperstensfält och lagun
Skyddsområde: Natura 2000