Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Basttjärnsrönningen

Granskog i Basttjärnsrönningens naturreservat

Granskog och mindre vattendrag i Basttjärnsrönningens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Basttjärnsrönningens naturreservat består av naturskogsartade skogar, myrar och mindre vattendrag. Bergen Västertuppans och Baståsens nordsluttningar sluttar ned mot en våtmark. I området finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Skogarna och växterna bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 13 kilometer nordväst om Hassela och omfattar 178 hektar. Reservatets höga naturvärden är knutna till den frodiga granskogen. Den stora mängden lövträd, tillgången på död ved och den fuktiga miljön bidrar också till områdets artrikedom. Genom området rinner några mindre bäckar.

På vissa ställen kommer källvatten upp ur marken. Intill bäckarna och källorna är floran rik. Här finns till exempel strutbräken och dvärghäxört.

Rödlistade arter i området

Många av de skyddsvärda arterna som finns i området är beroende av att det finns gamla träd och död ved. Hela 37 rödlistade arter (enligt 2010 års rödlista) är funna i området. Det betyder att en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk.

Några exempel är de hotade arterna blackticka, doftticka, finporing, gul taggsvamp, violgubbe och liten hornflikmossa.

Djur i Basttjärnsrönningen

I Basttjärnsrönningen häckar många fåglar. Spillkråka och tretåig hackspett har observerats. Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog. Men även fjällbjörkskog med stort inslag av döda och döende träd. På menyn står insekter och larver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: 

  • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller körning med snöskoter på fruset och väl snötäckt underlag 
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar  
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift  
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2015 
Areal: 178 hektar
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmark, vattendrag

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer nordväst om Hassela.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss