Grossjöberget

Tjädertupp

Grossjöbergets naturreservat består av ett kuperat och omväxlande skogsområde, med delvis brandpräglad skog. Namnet har det fått efter det berg som reser sig 100 meter över Grossjöns yta.

Skogen i naturreservatet är tydligt präglad av flera skogsbränder. Den är runt hundra år gammal, men här finns enstaka tallar som är betydligt äldre, mellan 300 och 400 år, och som har överlevt flera bränder.

Som en naturlig följd av skogsbränderna är inslaget av lövträd stort i delar av området. Senast år 1933 brann stora delar av det område som idag ingår i reservatet. En stor del av den brandpräglade skogen är fortfarande bevarad och levande. På de flesta av tallarna här kan man se spåren av branden i form av meterlånga invallade brandljud.

Rik vegetation i sänkorna

Medan tallen dominerar i de högre och torrare delarna finns en rikare växtlighet längre ner i terrängen. Ett av de stora naturvärdena i området är bäckdalen nedanför Abbortjärnen. Här finns grov asp, jättegranar, lind, lönn, träjon, trolldruva och strutbräken.

På sluttningsmyren vid Grossjöns norra ände finner man orkidéer och gräsull.

Djur i Grossjöberget

I reservatet finns också goda biotoper för hackspettar och tjäder, samt en artrik moss- lav och svampflora.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• skada fast föremål eller ytbildning,
• göra åverkan på såväl stående som ikullfallna, levande eller döda träd, ris- ört- eller markvegetationen,
• skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur,
• framföra motordrivet fordon,
• elda eller ta ved,
• medvetet störa djurlivet.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 422 hektar
Skyddsår: 1998
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000