Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsberget

karg tallskog

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mitt emellan inlandets kuperade terräng och kustens slätter hittar du Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun. Här finner du en mängd värdefulla livsmiljöer, från de uråldriga tallskogarna till de lövrika barrblandskogarna.

Åsberget ligger nära den gamla kulturbygden i Forsadalen och bär på ett rikt naturarv. Dess skogsområden har i huvudsak undgått påverkan från modernt skogsbruk, troligtvis på grund av dess näringsfattiga jordar och otillgängliga terräng.

Den hisnande utsikten över kustslätten och den unika bergskrevan Stordäljan ger oförglömliga upplevelser för alla som besöker området. Naturreservat har utöver det en rik flora och fauna och är lättillgänglig från vägen.

Längs vägen vid Åsbergets östra gräns finns entrén till både Åsbergets och Storbergets naturreservat. Här finns även information och parkeringsmöjligheter. Entrén är även en knutpunkt för vandringsleden Sjuvallsleden som sträcker sig mellan Hudiksvall och Delsbo.

Berget

Åsberget domineras av granit-bergarter med gott om mycket grovkristallina pegmatitgångar, vilka kan beskådas i de många sprickor och klyftor som förekommer i berget. Klyftorna har ofta lodräta väggar och där stora block fallit ner har grottliknande formationer bildats. Stordäljans dramatiska klyfta är det mest spektakulära exemplet på dessa formationer. I terrängsvackan söder om Stordäljan mynnar en källa, vilket skapar en örtrik och frodig vegetation med inslag av kalkgynnade kärlväxter.

Bergets höjder har ett suboceaniskt lokalklimat. Molnen hänger ofta omkring bergets topp. Klapperstensfält och gamla strandvallar förekommer i de nedre delarna av bergets sluttningar.

Skogslandskapet och dess mångfald

Åsbergets naturvärden består främst av gamla tallskogar och barrblandskogar. Här hittar man tallar med en ålder som sträcker sig över 200-300 år, med vissa områden innehållande träd upp till 450-500 år. Strukturen i skogen påverkas av terrängens karaktär.

Gamla aspar är betydelsefulla för områdets ekosystem och fungerar som livsmiljö för rödlistade lavar och andra arter. Dessutom erbjuder de habitat för en rad olika gelélavar och bidrar till områdets biologiska mångfald.

På den döda tallveden hittas många av de arter som hör till tallnaturskogens mest kräsna invånare. Spår av unika arter som vintertagging och reliktbockens gnag påträffas på de äldre tallarna. På tallågor och torrakor trivs arter som vitplätt, dvärgbägarlav och vedflamlav.

Kulturminnen och fornlämningar

Strax utanför reservatet finns förhistoriska lämningar som kolbottnar och fångstgropar. De vittnar om människans närvaro i området långt tillbaka i tiden. Stenformationer och andra artefakter ger inblick i områdets historia och användning.

ett fält med stenar och skog i bakgrunden

Klapperstensfält och gamla strandvallar förekommer i de nedre delarna av Åsbergets sluttningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • plantera in eller sätta ut växt- eller djurart
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Se reservatsbeslutet för fullständiga föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 208 hektar
Skyddsår: 2024
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och hällmark
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Åsbergets naturreservat ligger 12 kilometer västsydväst om Hudiksvall.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss