Norrberget

Tallskog i Norrbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tallskog i Norrbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norrberget är ett litet berg som når 210 meter över havet och ligger crika två mil från kusten. Det finns inga stigar i området så här får du ströva fritt i området. Skogen och berget bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 4,5 kilometer söder om Nianfors och omfattar 10 hektar. Inom det lilla naturreservatet finns två olika typer av skog. Uppe på berget växer en gammal gles hällmarkstallskog med gott om gamla och grova tallar. Det finns även död tallved i form av liggande och stående träd.

I den nedre delen av naturreservatet övergår tallskogen i blandskog där asp och björk växer tillsammans med gran. De största naturvärdena i denna skog ligger i rikedomen på äldre lövträd som asp och björk som är en bristvara i dagens skogslandskap.

I den nedre delen av berget är marken näringsrik vilket gör det till en viktig plats för växter.

I närheten av naturreservatet finns ett flertal fåglar som trivs i lövskogar. Till exempel gråspett, skogsduva och mindre hackspett.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
  • ta ved. Eldning tillåten endast med egen medtagen ved
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för rödlistade och fridlysta arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 10 hektar
Skyddsår: 2007
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog