Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gråberget

Vy över Gråberget in mot Bönan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 12 kilometer nordost om Gävle, kallat Gråberget, ska bli naturreservat. Gråberget omfattar ett 49 hektar stort mestadels bergigt kustområde.

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. De sydvända öppna klipporna och hällarna hyser en säregen och intressant kalkpåverkad klippängsflora. Här växer exempelvis blodnäva, gulmåra, flockfibbla och getrams, samt de små ormbunkarna svartbräken och murruta. Snäckfaunan är också rik med ovanliga arter som mindre kristallsnäcka och löksnäcka.

Ovanför de öppna klipporna vidtar en gammal vindpinad hällmarkstallskog med grova tallar, som längre in övergår i äldre blandbarrskog. På fuktigare partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova aspar.

Populärt utflyktsmål

Gråberget är redan idag ett viktigt utflyktsmål och området har stor potential att utvecklas ytterligare till förmån för det rörliga friluftslivet. Området är lättillgängligt genom de gamla vägar som finns i området och som påminner om den militära epoken. Området korsas dessutom av ett flertal mindre stigar. Genom sin närhet till Gävle och sin lättillgänglighet erbjuder området goda möjligheter till naturupplevelser och rekreation.

Gråberget är ett av få områden i Gävles närområde där allmänheten har möjlighet att komma ner till stranden. Området nås dessutom inte bara med bil utan också genom kollektivtrafik eller med cykel via den cykelväg som löper parallellt med Bönavägen.

Försvarsanläggningar i området

Från andra världskriget och fram till 1997 har större delen av området varit avspärrat som militärt skyddsområde. Försvarsanläggningarna har nu monterats ned. Att området har kvar sina naturvärden än idag är sannolikt en effekt av att militärens verksamhet har förhindrat den bebyggelse och exploatering som skett längs övriga delar av kuststräckan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
2. ta ved, elda annat än på anvisad eldplats med medhavd eller utlagd ved,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
8. bedriva bergsklättring,
9. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
10. cykla och rida på annat än befintliga stigar inom område.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade eller fridlysta.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i utbildningssyfte, exempelvis i samband med skolverksamhet. Föreskriften utgör inte heller hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 49 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hav, skog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 12 kilometer nordost om Gävle.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss