Testeboån

Testeboån vid Brännsågen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Testeboån vid Brännsågen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Testeboån är ett av länets större vattendrag. I frodiga lövlundar och rinnande vatten finns ett rikt växt- och djurliv. Det är ett tillgängligt reservat för hela familjen. Här kan du vandra, skåda fågel och grilla korv, men också fiska.

Testeboåns reservat är 515 hektar stort. Där du finner en blandning av skog, våtmarker och rinnande vatten.

Ån rinner genom ett platt landskap av morän. Det gör att vattnet delar upp sig i flera jämsides fåror. Då bildas ett "Nedre Dalälven-område" i miniatyr. Blandningen av skog och vatten ger ett rikt växt- och djurliv.

I ån finns det bland annat lax, havsöring, utter och kungsfiskare. Testeboån är ett av de större vattendragen i länet. Den består av källflöden på gränsen mellan Hälsingland, Dalarna och Gästrikland.

Reservatet består av vattendragets sträckning mellan Oslättfors och E4-bron, cirka 1 mil nordväst om Gävle.

Slingrande vattendrag

Den övre delen, mellan Oslättfors och Brännsågen, är en slingrande men till största delen lugnt flytande brett vattendrag. Omgivet av en blandning av våtmarker och moränryggar. På ett flertal ställen delar ån upp sig i två eller flera fåror som omsluter ett 20-tal öar.

I det nedre området, från Brännsågen till E4-bron, är ån mer uppdelad i större och mindre fåror. Fallhöjden är större och med forsar, lugnvatten samt stora och små öar.

Rikt växt- och djurliv

Vid Testeboån finns en rik och varierad flora. I forsarna nedströms Brännsågen växer den praktfulla ormbunken safsa tillsammans med hampflockel. På öarna och de regelbundet översvämmade stränderna finns frodiga lövlundar. Med ett stort inslag av ädla lövträd.

Ask och lönn finns det rikligt utav och ek, hassel och lind växer här och var. I lundarna finns mest liljekonvalj och vitsippa. Men även mer ovanliga sydliga arter som myska, tandrot och lundskafting. Lav-och mossfloran är mycket rik och innehåller flera hotade arter.

Fåglar i Testeboån

Fågellivet i det löv- och vattenrika landskapet längs ån är artrik och värdefull. Det finns bland annat mindre hackspett, spillkråka, grönsångare, svarthätta, stjärtmes och slaguggla.

Ån är även ett viktigt lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. Utter finns i området och lo passerar ofta genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • göra åverkan på levande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
  gräva upp, skada eller bortföra växter och djur som är sällsynta eller hotade enligt av Naturvårdsverket fastställd så kallade rödlistade
 • medvetet störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
 • elda eller ta ved på annat än angivna platser
 • anordna motions- eller tävlingsverksamhet som orientering, kanoting etcetera med undantag för redan etablerade skidlopp.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 515 hektar varav 270 hektar skogsmark, 160 hektar myr, 5 hektar övrig mark, 80 hektar vatten
Karaktär: Skog, myr och vatten.
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Gävle: Ta väg 567 från Åbyggeby mot Oslättfors. Parkeringsmöjligheter finns vid Rovan (knappt 2 kilometer efter passagen under E4:an), vid Brännsågen (direkt efter första bron över ån) och vid Oslättfors (strax efter kyrkan svänger du vid skylten "Oslättforsstigen").

Koordinater (WGS84)
Rovan: Lat: 60.7557 Lon: 17.0561
Brännsågen: Lat: 60.7574 Lon: 17.0383
Oslättfors: Lat: 60.7692 Lon: 16.9659

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss