Sågtjärnsskogen

Sågtjärnen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sågtjärnsskogens naturreservat ligger cirka 20 kilometer sydväst om Bollnäs. Reservatet är 53 hektar stort, med naturskog och vatten. Några omarkerade stigar finns i reservatet och Finnskogsleden passerar precis utanför.

Området omfattar Sågtjärnen och de skogklädda höjderna sydost om tjärnen. De höga naturvärdena i området är knutna till den gamla, brandpräglade barrskogen. Spår av branden syns fortfarande genom brandljud på tallar och gamla kolade stubbar.

Det finns få stigar i området, men Finnskogsleden passerar nära.

Naturreservatet är beläget cirka 340 meter över havet och ligger i sin helhet ovanför högsta kustlinjen. Det är ett kuperat, relativt blockigt område som sluttar åt nordväst ner mot Sågtjärnen. Rörligt markvatten förekommer i vissa partier i sluttningen. Berggrunden består av sura bergarter som granit och granodiorit, överlagrade av morän. Sågtjärnsbäcken rinner in till Sågtjärnen västerifrån och ut mot nordväst och mindre våtmarksområden finns i anslutning till tjärnen. Nordost och sydost om naturreservatet är skogen avverkad i nyare tid.

Arter i Sågtjärnsskogen

Arter som visar på höga naturvärden förekommer, som kolflarnlav, kattfotslav, gammelgransskål och dropptaggsvamp. Spår efter hackspetten spillkråka har setts.

I den del av Sågtjärnsbäcken som rinner genom reservatet finns den hotade arten flodpärlmussla.

Föreskrifter

I området gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  använda området för militära övningar.
 • Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.
 • Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade.
 • Föreskrift 4 ovan utgör inget hinder för plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade.
 • Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
 • Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
 • Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 53 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag