Gussjövallsberget

Stock och sten, övervuxna av mossa, i Gussjövallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stock och sten, övervuxna av mossa i Gussjövallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gussjövallsbergets naturreservat består av gammal barrskog med mycket höga naturvärden. Stormarna Dagmar och Ivar som drog fram 2011 respektive 2013 fällde många träd i området. Det kan därför vara svårt och farligt att ta sig fram genom delar av reservatet.

Området ligger 11 km nordväst om Hennan och omfattar 59 ha. I området växer mest granskog men i den östra delen är lövinslaget stort. I de brantaste delarna finns mindre talldominerade områden med mycket gamla träd. Under senare tid har många träd blåst omkull vilket kommer att gynna många vedlevande arter.

Värdefullt för många

Inom naturreservatet har ett stort antal ovanliga växter, svampar och lavar hittats. Exempel på dessa arter är svart trolldruva, lappticka, fläckporing, doftskinn och lunglav.

De trivs här eftersom skogen är gammal och är rik på döda träd som svampar och lavar växer på. Det växer mycket kärlväxter i de lövrika delarna av området.

Djur i Gussjövallsberget

I den rötade veden lägger insekter ägg. Larverna utvecklas i veden, ibland under flera år, innan en ny insekt är färdig.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
• ta ved, elda. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
• rida eller cykla i terrängen,
• på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 59 ha
Skyddsår: 2004
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog