Andån

Solen blänker i Andåns strömmande vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Solen blänker i Andåns strömmande vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Andån är en av Hälsinglands många skogsåar. Området består av en blandning av naturtyper. Alltifrån myr, sumpskog och fuktängar till torrare skogsklädda moränpartier. Här kan du vandra på stigen till ruinen av Väståkers slåttastuga. Eller ta en paus vid vindskyddet och eldplatsen vid Lill-Röstens strand.

Andåns naturreservat ligger 15 kilometer norr om Alfta och omfattar 141 hektar. De säsongsvisa översvämningarna berikar omgivande mark med näring vilket är bra
för högörtsflora och lövskog. Den nuvarande skogen är rik på både äldre och yngre lövträd tillsammans med naturskogsartade gran- och tallskogar.

Fortfarande syns tydliga spår efter gångna tiders naturbruk, bland annat slåtter. Hela området har också påverkats av äldre tiders skogsbruk och stora gamla stubbar finns spridda på flera ställen. Vissa stubbar i området visar spår av brand från forna tider.

Djur i Andån

Området är en viktig miljö för många insektsarter på grund av mängden lövved. Vattendraget är en fin lekplats för öring.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
 • ta ved, eller elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplad.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Storlek:
141 hektar
Karaktär: Skog, myr, fuktäng och vattendrag
Kommun: Ovanåker
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000