Gustavsmurarna

Myrområdet Gustavsmurarna är kalkrikt och hyser många speciella arter, bl a av orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I myrområdet Gustavsmurarna är kalkrikt och här växer många speciella arter, bland annat orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gustavsmurarna har inget med gamla stenmurar eller murare att göra. Mur kommer från ordet myr, en våtmark. I det här fallet ett jättestort kärr. Här kan du, med gummistövlar på, spana efter vackra orkidéer. Till exempel blodnycklar men också mossor och halvgräs.

Området ligger 10 kilometer sydost om Gävle och omfattar 72 hektar. När den senaste inlandsisen kom stampande in från Bottenhavet släppte den stora mängder kalkrikt material över detta område. Kalk i marken ger ett mycket speciellt och artrikt växt- och djurliv.

Olika livsmiljöer

Träden har anpassat sig till den blöta miljön. Lövträd som al och björk trivs fint med rötterna i vatten och bildar sumpskogar uppe i nordväst. Granen föredrar lite torrare och trängs på stränderna runt myren.

Tallarna klarar många olika miljöer och finns här både ute på kärret och på torrare delar som större furor. Stora delar av kärren är också helt öppna, utan träd.

Djur i Gustavsmurarna

I Gustavsmurarna trivs många fjärilar. Bland annat har stinksyskesäckmal och mindre igelkottsspinnare observerats. Den hotade skalbaggen träsksammetslöparen har påträffats i området.

Träsksammetslöparen är ett marklevande rovdjur. De lever på blöt, rikt bevuxen men solexponerad mark i öppna kärr och vid sjö- eller åstränder. Den är bara känd genom ett fåtal platser i Sverige.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan, 
• rida, tälta, elda eller ta ved,
• skada växande eller döda-stående eller omkullfallna träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar och svampar utöver vad som normalt anses vara matsvamp, 
• skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet, 
• framföra motordrivet fordon i terrängen,
• anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 72 hektar 
Skyddsår: 1993
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, rikkärr, mossar
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000