Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klackbergsskogen

Träd i en skog med mycket mossa på stenar.

I Klackbergsskogens naturreservat dominerar granar som är 140-150 år gamla och skogen är i princip opåverkad av modernt skogsbruk. Reservatet är cirka 27 hektar stort och ligger ungefär 7 kilometer nordost om Hålsjö i Hudiksvalls kommun.

Området används i liten utsträckning för friluftsliv. Det finns inga leder eller anläggningar.

Naturvärdena i området är knutna till den gamla barrskogen som under lång tid har stått i stort sett orörd. Skogen är dominerad av gran och har stor spridning av ålder och av trädhöjd. Många av träden är 140-150 år gamla, men det finns även granar som är upp emot 200 år.

Död ved

Förekomsten av död ved är rik i området. Den typen av skog ger goda förutsättningar för arter som behöver död ved, gamla träd, stabilt mikroklimat och skogskontinuitet, det vill säga att det alltid är skog på platsen.

Artrikt område

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har hittat 34 naturvårdsarter vid inventeringar, bland annat knärot, doftticka och rosenticka. Naturvårdsarter är arter som antingen signalerar höga naturvärden och/ eller är rödlistade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. elda, annat än på våtmarken/myren i norra delen av naturreservatet med ved som tagits med och under förutsättning att spridningsrisk inte finns,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra arrangemang med fler än 100 deltagare, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade arrangemang enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Areal: 26,7 hektar
Skyddsår: 2024
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss