Gåsholma

Klippor vid kusten. Foto: Jonas Lundin

Klippor i Gåsholmas naturreservat. Foto: Jonas Lundin

I Gåsholma naturreservat möter du en omväxlande och oexploaterad skärgårdsmiljö. Här trivs både häckande fåglar och friluftsälskande människor. Via de uppmärkta stigar tar dig runt på de flacka öarna Gåsholmen och Synskär. För att ta dig hit behövs båttransport.

De större öarna täcks till stor del av skog. Stränderna är klippiga och blockrika. På vissa klipphällar med basisk berggrund trivs kalkälskande arter som nordlåsbräken. Även vild gräslök har hittats i området. På de båda större öarna finns även bälten med havtorn. På nordöstra Gåsholmen ligger ett litet näringsrikt kärr där den vackra gula svärdliljan växer.

Värdefullt för många

I reservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få se storskrake, småskrake, tobisgrissla, strandskata och roskarl. På Gåshällan råder tillträdesförbud under delar av året, till skydd för fåglarna.

Livsmiljöer under ytan

Gåsholma är ett av de få naturreservat där man även tittat på naturvärden under ytan. Det marina området i reservatet är rikt på olika livsmiljöer. Både grunda vikar och hårdbottnar på större djup.

De grunda vikarna är viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter. Vegetationen ger skydd åt yngel och småfisk. Här finns även gott om mat för sjöfåglar.

Kräftdjur i tångruskor

Runt Gåshällan finns det klipphällar och stenblock. Här växer blåstången och smaltången i kraftiga bestånd. Båda dessa arter är mycket viktiga för det marina ekosystemet.

Eftersom många kräftdjur söker skydd i tångruskorna. Kräftdjuren utgör sedan föda åt fiskarna i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
• framföra båt med högre fart än 7 knop
• framföra vattenskoter.
• skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
• ta ved
• elda på annan plats än de angivna eldplatserna och med annat än medhavd eller därför avsedd eller utlagd ved
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt och det fiske som får bedrivas i reservatet
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
• landstiga eller uppehålla sig inom 100 m från Gåshällan och de omgivande skären Norrbådan, Storbådan och Sydostbådan under perioden 1 april till 15 augusti. Undantag gäller för yrkesfiskare vid yrkesutövning
• på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972, ändrat 2007
Areal: 72 ha
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ägare: Statens Fastighetsverk
Karaktär: Skog och vatten
Skyddsområde: Natura 2000

Var uppmärksam på  sten och stålvajer på södra sidan av bryggan vid Synkär.

Inom kort kommer stenarna och stålvajer tas bort men innan dess är det förenat fara att dyka i vattnet intill kröken vid bryggan och från din båt. Stenarna under vattnet samt stålvajern som ligger i vattnet är inte bara ett problem vid lågvatten. Det kan innebära en risk för att gå på grund och att vajern kan ställa till det för motorbåtarnas propellrar. Ankra gärna upp vid bojen utanför bryggan.