Gåsholma

Klippor vid kusten. Foto: Jonas Lundin

Klippor i Gåsholmas naturreservat. Foto: Jonas Lundin

I Gåsholma naturreservat möter du en omväxlande och oexploaterad skärgårdsmiljö. Här trivs både häckande fåglar och friluftsälskande människor. Via de uppmärkta stigar tar dig runt på de flacka öarna Gåsholmen och Synskär. För att ta dig hit behövs båttransport.

De större öarna täcks till stor del av skog. Stränderna är klippiga och blockrika. På vissa klipphällar med basisk berggrund trivs kalkälskande arter som nordlåsbräken. Även vild gräslök har hittats i området. På de båda större öarna finns även bälten med havtorn. På nordöstra Gåsholmen ligger ett litet näringsrikt kärr där den vackra gula svärdliljan växer.

Värdefullt för många

I reservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få se storskrake, småskrake, tobisgrissla, strandskata och roskarl. På Gåshällan råder tillträdesförbud under delar av året, till skydd för fåglarna.

Livsmiljöer under ytan

Gåsholma är ett av de få naturreservat där man även tittat på naturvärden under ytan. Det marina området i reservatet är rikt på olika livsmiljöer. Både grunda vikar och hårdbottnar på större djup.

De grunda vikarna är viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter. Vegetationen ger skydd åt yngel och småfisk. Här finns även gott om mat för sjöfåglar.

Kräftdjur i tångruskor

Runt Gåshällan finns det klipphällar och stenblock. Här växer blåstången och smaltången i kraftiga bestånd. Båda dessa arter är mycket viktiga för det marina ekosystemet.

Eftersom många kräftdjur söker skydd i tångruskorna. Kräftdjuren utgör sedan föda åt fiskarna i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • framföra båt med högre fart än 7 knop
 • framföra vattenskoter
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • ta ved
 • elda på annan plats än de angivna eldplatserna och med annat än medhavd eller därför avsedd eller utlagd ved
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt och det fiske som får bedrivas i reservatet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • landstiga eller uppehålla sig inom 100 m från Gåshällan och de omgivande skären Norrbådan, Storbådan och Sydostbådan under perioden 1 april till 15 augusti. Undantag gäller för yrkesfiskare vid yrkesutövning
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1972, ändrat 2007
Areal: 72 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Ägare: Statens Fastighetsverk
Karaktär: Skog och vatten
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Koordinater (WGS84)
Gåsholma: Lat: 61.0093 Lon: 17.2540

Naturreservatet ligger 7 kilometer öster om Axmar. Området kan endast nås med båt. Sväng av från E4:an drygt tre mil norr om Gävle, mot Axmar by. Åk mot Gåsholma, men precis innan du kommer till samhället, sväng vänster in på Gamla Gåsholmavägen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss