Axmar

Naturreservatet Axmar är södra Bottenhavskustens största sammanhängande skärgårdsområde. Det är också Gävleborgs läns största med cirka 4 500 hektar. Här kan du vandra, skåda fågel och grilla korv men också besöka kulturreservatet Axmar Bruk.

Naturreservatet är som vackrast att besöka mellan april - september. Kusten här är platt och stenig. Förutom kustområdet ingår även många öar i reservatet, från 400 hektar stora ned till minsta skär.

I reservatet hittar du två vandringsleder. På fastlandet utgår du från Axmar bruk och följer leden ”från stig till vrak” 1 kilometer norröver längs med kusten.

På Kusön finns flera fina sandstränder och du kan vandra de cirka 3 kilometer längs skogstigen mellan Badviken och Korshamn. Med en större båt går du bäst in i Korshamn.

Värdefullt för många

De många stenar och block, grunda vikar och laguner som finns i skärgården, erbjuder många olika livsmiljöer under vattnet där djur och växter trivs. Bottnarna i de grunda havsvikarna är rikt klädda med mikroalger, frodiga kärlväxter och täta kransalger.

Det är en skattkammare för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar som söker efter föda. Bland annat finns ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel. Barrblandskogen med inslag av björk och asp dominerar, men växtligheten är varierande.

Här finns även inslag av ädellövskog och artrika buskar och fält. Särskilt intressant ur naturvetenskaplig synpunkt är växtlivet längs stränderna, som är formad av den pågående landhöjningen.

Havsviken Kusö kalv

Västerhamn på Jusö kalv är en grund havsvik som är lika naturskön över som under vattnet. Om du snorklar här kan se minst tio arter av vegetation under vatten och många olika sorters fiskar.

Med en större båt tar du dig lättast in i Österhamn. Via stigen går du lätt mellan Österhamn och Västerhamn.

Kusön

På Korshamn och Nyhamn på Kusön fanns förr ett fiskeläge med 12 boningshus, sjöbodar och till och med egen skola. Idag är fisket sedan länge nedlagt, men är fortfarande en idyll för sommarboende och besökare på Kusön.

Vid Korshamn kan du lägga till med din båt och där finns även ett tillgängligt torrdass, soptuna och en rastplats.

Bland bruk, vrak och blåstång

Redan år 1671 byggdes Axmars första hytta nära havet. Där tillverkades järn med kraft från Skärjeåns vatten och kol från de omgivande skogarna i Ödmården. Axmar bruk har alltid legat avskilt från byar och allfarvägar och länge var havet den främsta kontakt med omvärlden.

Under de 250 år som järn tillverkades i Axmar har mycket byggts och förändrats. Den största förändringen ägde rum på 1860-talet när hela bruket revs och flyttade närmare den dåvarande havsstranden.

I havet utanför Axmar bruk finns en spännande värld under vattnet. Under ytan i den steniga och grunda skärgården finns flera skeppsvrak med en historia att berätta. Vi har valt ut elva platser som på olika sätt berättar järnbrukets 300-åriga historia; från malmlastade skutor till uttjänta pråmar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: 

 • skada fast föremål och ytbildning
 • skada skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetationen
 • framföra motordrivet fordon (undantag för vägen till Gammelbo)
 • framföra motorbåt med större hastighet än 7 knop inom 200 meter från land, ö eller skär - förbudet gäller inte för färd i prickad farled
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser
 • under tiden 1 april - 30 september göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad plats - förbudet gäller inte inom tomt
 • det är tillsvidare årligen under tiden 1 mars - 1 augusti, förbjudet att vara på Granskär eller att uppehålla sig inom vattenområdet inom 100 meter från Granskärs stränder.

Hundar ska hållas kopplade i reservatet. Fullständiga reservatsföreskrifter finns i beslutet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: cirka 4 500 hektar
Karaktär: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark
Kommun: Gävle och Söderhamn
Ägare: Staten, privat och bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000