Törnberget

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Längst norrut i dalgången Skrälldalen så ligger naturreservatet Törnberget. Området består av platåer, branta sluttningar och ligger vid sjön Ängratörn i länets nordligaste del.

Törnbergets naturreservat ligger 9 km sydost om Kårböle och omfattar 166 ha. Här reser sig en 110-årig blandskog med ett stort lövinslag med skogshistoriskt och biologiskt värde. Skogen bär spår av tidigare bränder och sedan 1850-talet har det varit nio bränder i området.

I sluttningarna dominerar gran medan tallen på höjdplatån. På vissa håll finns det mycket lövskog i granarna. Det är mest grova aspar och björkar.

Viktiga livsmiljöer för lavar

Trädkronorna sluter sig tätt på flera ställen vilket ger en självgallring i skogen med död ved och torrakor. Döda träd eller delar av träd, liggande eller stående kallas död ved medan torraka är ett dött stående träd. Flera viktiga livsmiljöer uppstår för lavar, mossor och insekter som bosätter sig i de döda träden.

Skrivarstuga i Ängratörn

De långa kraftiga sluttningarna medför en god tillgång till rörligt grundvatten vilket är bra för skogsproduktionen. Ett par större bäckar letar sig fram i skogen och forsar mot sjön Ängratörn.

Längs båda dessa bäckar finns en rik flora som avviker mot övriga skogsmarkens artfattiga växtsamhälle.

Områdets varierande natur är skildrat av författaren Albert Viksten som hade sitt torp vid sjön Ängratörn.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-,
  ört- eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter
  och djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 170 hektar
Skyddsår: 1999, utvidgad 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000