Törnberget

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En av skogsbäckarna som kastar sig utför Törnberget, ner mot sjön Ängratörn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Längst norrut i dalgången Skrälldalen så ligger naturreservatet Törnberget. Området består av platåer, branta sluttningar och ligger vid sjön Ängratörn i länets nordligaste del.

Törnbergets naturreservat ligger 9 kilometer sydost om Kårböle och omfattar 166 hektar. Här reser sig en 110-årig blandskog med ett stort lövinslag med skogshistoriskt och biologiskt värde. Skogen bär spår av tidigare bränder och sedan 1850-talet har det varit nio bränder i området.

I sluttningarna dominerar gran medan tallen på höjdplatån. På vissa håll finns det mycket lövskog i granarna. Det är mest grova aspar och björkar.

Trädkronorna sluter sig tätt på flera ställen vilket ger en självgallring i skogen med död ved och torrakor. Döda träd eller delar av träd, liggande eller stående kallas död ved medan torraka är ett dött stående träd. Flera viktiga livsmiljöer uppstår för lavar, mossor och insekter som bosätter sig i de döda träden.

Skrivarstuga i Ängratörn

De långa kraftiga sluttningarna medför en god tillgång till rörligt grundvatten vilket är bra för skogsproduktionen. Ett par större bäckar letar sig fram i skogen och forsar mot sjön Ängratörn.

Längs båda dessa bäckar finns en rik flora som avviker mot övriga skogsmarkens artfattiga växtsamhälle.

Områdets varierande natur är skildrat av författaren Albert Viksten som hade sitt torp vid sjön Ängratörn.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 170 hektar
Skyddsår: 1999, utvidgad 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000