Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnberget

Lunglav som växer på träd.

Lunglav trivs bra i Björnbergets naturreservat.Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet ligger i en sluttning som är bitvis är storblockigt. Brända stubbar vittnar om att skogen har brunnit. Men här kan du också hitta svampar och sällsynta lavar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Björnberget omfattar ett 33 hektar stort skogsområde med höga naturvärden och ligger cirka 12 kilometer väster om Järvsö.

Området utgörs till största del av tre nyckelbiotoper som sträcker sig över Björnbergets topp och över öst- och västsluttningen. Det utgörs av en grandominerad barrskog med påtagligt lövinslag av främst björk och asp. Skogen är flerskiktad och tydligt naturskogsartad och har högst sannolikt uppkommit efter brand i slutet på 1800-talet. Beståndsåldern ligger på omkring 120 år men tallöverståndare på omkring 160–180 år förekommer spritt i området.

Rikligt med död ved

Skogen har en oskött karaktär och saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder men äldre mossbeväxta avverkningsstubbar förekommer, samt grova dimensionsavverkade ofta kolade tallstubbar. Det är rikligt med död ved i skogen, främst i form av granlågor (dött liggande träd) och torrakor av gran. En stor del av den döda veden har bildats de senaste 10 åren och flera rejäla luckor har bildats i skogen.

Nattviol, rosenticka och knärot

Flera fynd av rödlistade arter och signalarter som bara förekommer i den här typen av äldre naturskogsartade skogar ger området höga naturvärden. Exempel på sällsynta/hotade svampar är de vedlevande arterna ullticka och rosenticka, som framför allt växer på lågor (dött liggande träd) i just den här typen av äldre granskog. Kärlväxter som knärot och nattviol trivs också i dessa mossrika barrskogar tillsammans med lunglav, korallblylav och stuplav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon
2. ta ved. Eldning endast tillåtet om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.


Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.
Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.
Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 33 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, blandskog, lövskog
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Björnberget ligger 12 kilometer väster om Järvsö.

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6843950 E: 548921

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss