Hästhagsberget

Hästhagsbergets granskog med död ved. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hästhagsbergets granskog med död ved (träd). Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vill du ta dig upp på Hästhagsbergets topp är det lättast att komma upp på den sydöstra delen. På väg mot toppen växer blandskog med 200-300 år gamla tallar. Flertal tallar har spår av tidigare bränder, så kallade brandljud.

I området kan du också skåda fågel. Utsikten och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Naturreservatet ligger 13 km söder om Kilafors och omfattar 16 ha.

Domineras av sumpskog

Det fuktiga området i Hästhagsbergets naturreservat domineras av sumpskog. Täckt med mattor av vitmossa och björnmossa. Bäcken som flyter igenom den västra delen gör att en stor del av området fortfarande är väldigt fuktigt, trots tidigare utdikning.

Skogen består av gran med inslag av glasbjörk, tall och gråal. Den kraftiga självgallringen som pågår ger området ett virrvarr av rotvältor och döda träd. Det skapar små broar över bäck och sumpmark.

Djur i Hästhagsberget

I de grova tallarna och asparna har hållevande fåglar och däggdjur funnit sina bon. I tallarna bor gärna spillkråkan. En fågel som anpassat sig i skog som påverkats av brand. I stammarna finns många insekter som spillkråkan lever av.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda - stående eller omkullfallna träd, ris- ört- eller markvegetationen eller ta ved
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra rödlistade arter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ställa upp husvagn, tälta eller elda på annan än angiven plats

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 16 ha
Skyddsår: 2000
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000