Lövsalen

Den lövrika blandskogen i Lövsalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den lövrika blandskogen i Lövsalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lövsalens naturreservat består av en mosaik av olika landskapstyper. Här kan du finna tjärnar, myrar, blockrika berg, en bäck och olika typer av skog. Det finns även lövdominerade områden, men även ren tallskog och granskog.

Här kan du promenera längs med stigen på 2 km men även skåda fågel. Lövsalens naturreservat ligger 5 km sydost om Arnöviken, på Hornslandet och omfattar 197 ha. Längs Hällkroksbäcken finns en närmast 100-årig pelarsal bestående av björk, asp, klibbal och gran.

Lövskogar och vattendrag i området

Här förekommer även sälg och andra lövträd samt ett antal näringskrävande örter. Myrarna och de två tjärnarna Stensan och Skrasslen är också de typiska för Hornslandets mosaik av våtmark och skogsmark. Endast smärre ingrepp är gjorda i områdets hydrologi i form av något uträtade bäckar.

Viktiga vattendrag

Hällkroksbäcken, som rinner från Skrasslen och Stensmyran och munnar ut i havet vid hällkroksbäcken, är ett av de viktigaste vattendragen i Hudiksvalls kommun med avseende på naturlig produktion av havsöring.

Granskogen utgörs av en så kallad brandrefug som klarade sig undan den skogsbrand som 1888 svepte över hela Hornslandet. Här finns träd som är över 200 år gamla. 

Djur i Lövsalen

I reservatets södra del ringlar Hällkroksbäcken fram. Bäcken är tidvis en viktig leklokal för havsöring, och i lövskogen sjuder fågellivet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik.
 • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvampoch
  blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för
  fridlysta och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 201 ha
Skyddsår: 1996 (Domänreservat sedan 1989), nytt beslut 2014
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Hudiksvall
Karaktär: Skog, våtmark, berg och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Missa inte

Naturreservaten Kuggörarna och Hölick ligger i närheten av Lövsalen.