Lövsalen

Den lövrika blandskogen i Lövsalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den lövrika blandskogen i Lövsalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lövsalens naturreservat består av en mosaik av olika landskapstyper. Här kan du finna tjärnar, myrar, blockrika berg, en bäck och olika typer av skog. Det finns även lövdominerade områden, men även ren tallskog och granskog.

Här kan du promenera längs med stigen på 2 kilometer men även skåda fågel. Lövsalens naturreservat ligger 5 kilometer sydost om Arnöviken, på Hornslandet och omfattar 197 hektar. Längs Hällkroksbäcken finns en närmast 100-årig pelarsal bestående av björk, asp, klibbal och gran.

Här förekommer även sälg och andra lövträd samt ett antal näringskrävande örter. Myrarna och de två tjärnarna Stensan och Skrasslen är också de typiska för Hornslandets mosaik av våtmark och skogsmark. Endast smärre ingrepp är gjorda i områdets hydrologi i form av något uträtade bäckar.

Vattendrag och djur

Hällkroksbäcken, som rinner från Skrasslen och Stensmyran och munnar ut i havet vid hällkroksbäcken, är ett av de viktigaste vattendragen i Hudiksvalls kommun med avseende på naturlig produktion av havsöring.

Granskogen utgörs av en så kallad brandrefug som klarade sig undan den skogsbrand som 1888 svepte över hela Hornslandet. Här finns träd som är över 200 år gamla. 

I reservatets södra del ringlar Hällkroksbäcken fram. Bäcken är tidvis en viktig leklokal för havsöring, och i lövskogen sjuder fågellivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik.
 • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvampoch
  blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för
  fridlysta och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 201 hektar
Skyddsår: 1996 (Domänreservat sedan 1989), nytt beslut 2014
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Hudiksvall
Karaktär: Skog, våtmark, berg och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer norr om Hölick, cirka 20 kilometer öster om Hudiksvall.

Missa inte

Naturreservaten Kuggörarna och Hölick ligger i närheten av Lövsalen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss