Gysinge

Gysinge naturreservat vid Nedre Dalälven är ett område med typisk dalälvsnatur. Älvens stränder kantas av lövskog och flacka älvängar som regelbundet översvämmas. Här finns också en naturpark med en tillgänglighetsanpassad naturstig.

Gysinge naturreservat är 463 hektar stort och här finns bland annat lövskogar och älvängar som annars är ovanliga i länet. Många besöker Gysingeområdet för att vandra, fiska eller paddla.

En stor del av det ursprungliga naturreservatet ingår idag i Färnebofjärdens nationalpark. På Granön finns en naturpark med en tillgänglig naturstig. Stora delar av ursprungliga Gysinge naturreservat ingår idag i Färnebofjärdens nationalpark.

Översvämning ger älväng och lövskog

Området kring nedre Dalälven skiljer sig från övriga älvdalar i landet. Här är landskapet mycket flackt, vilket gör att älven då och då svämmar över stora ytor. Översvämningarna är viktiga för älvängar och lövskogar.

På Mattön finns en mosaik av älvängar och skogar. Asp och ädla lövträd som ek, ask och lind är vanliga. På Storön finns också en av landets nordligaste ekhagar.

Djur i Gysinge

Översvämningarna ger artrika miljöer som lockar fåglar, däggdjur och insekter. Älg och rådjur betar på älvängarna. Om våren trummar många hackspettar och ugglor hoar i skymningen. Har du tur kan du skymta havsörn.

Under våren är nedre Dalälven en av de bästa rastplatserna i landet för sångsvan. I de vackra forsarna står såväl öring som harr och i lugnare vatten finns mycket gädda, gös och abborre.

Tillgänglig naturpark

Granön är en tillgänglig del av reservatet. Ett ledstråk och tillgängliga bänkar finns längs med halva området. På ön finns en gammal engelsk park som anlades under brukstiden i Gysinge.

Många europeiska trädslag har tidigare planterats i parken. Längs med öns naturstig kan du se och läsa mer om träden. Du kan även lyssna, via en QR-kod, på inspelningar om träden. Dessa inspelningar kan du också hitta här på hemsidan, se nedan. 

Naturstigen, rastplatsen och parkeringen har ökad tillgänglighet.

Här kan du lyssna på de ljudguider som berättar om vad du ser och kan höra utmed naturstigen på Granön i Gysinge naturreservat. I din smartphone kan du också lyssna till berättelser om träden och fåglarna.

Lyssna eller ladda ner

Du kan lyssna på ljudguiderna på plats via din mobiltelefon eller så laddar du ner filerna till en MP3-spelare som du tar med dig ut vid ditt besök. Det går också bra att lyssna på ljudguiderna direkt här på sidan.

Lyssna här: klicka på länkarna så öppnas de i din mediaspelare på din egen dator eller smartphone.

Ladda ner MP3-fil:  högerklicka på länken och välj "Spara mål som".

Granön Öppnas i nytt fönster.
Om hur en engelsk herrgårdspark byggdes på Granön på 1800-talet.

Lärkträd Öppnas i nytt fönster.
Om ett barrträd som tappar sina barr på hösten.

Hassel Öppnas i nytt fönster.
Om en buske med delikata nötter.

Ask Öppnas i nytt fönster.
Om det heliga trädet.

Lind Öppnas i nytt fönster.
Om det kärleksfulla trädet.

Bok Öppnas i nytt fönster.
Om en sörlänning med blanka blad.

Lönnar Öppnas i nytt fönster.
Om sykomor och skogslönnen.

​Ek Öppnas i nytt fönster.
Om ett gammalt och artrikt träd.

Klibbal Öppnas i nytt fönster.
Om trädet som försörjer sig själv med mat.

Asp Öppnas i nytt fönster.
Om trädet med darrande löv.

Hästkastanj Öppnas i nytt fönster.
Om ett pråligt blommande träd.

You can listen to the audio guides that will guide you what to see and hear along the nature trail at Granön Gysinge Nature Reserve. You can also listen on your smarphone to the stories of the trees and the birds.

Listen or download

You can listen to audio guides in place via your mobile phone, download the files to an MP3 player that you take with you out on your visit. You can also listen to audio guides directly on this page.

Listen to this: click on the links, they will open in your media player on your computer or smartphone. Download the MP3 file, right-click the link and select "Save Target As". 


1 Granön Öppnas i nytt fönster.
About how an english grand manor park was built on the Granön in 1876.

2 Oak Öppnas i nytt fönster.
About an old tree with a lot of species.

3 Beech Öppnas i nytt fönster.
About a true southerner with shiny leaf.

4 Linden Öppnas i nytt fönster.
About the tree of love.

5 Sycamore and Norway maple Öppnas i nytt fönster.
About an Sycamore with short-lobed leaves and Norway maple with winged seeds.

6 Hazel Öppnas i nytt fönster.
About an bush tree with delicious nuts.

7 Horse chestnut Öppnas i nytt fönster.
About an showy blossom tree.

8 Alder Öppnas i nytt fönster.
About an tree that supplies itself with food.

9 Larch Öppnas i nytt fönster.
About an unique conifer that loses all its needles in the autumn.

10 Aspen Öppnas i nytt fönster.
About an tree which leaves quiver and rustle in the wind.

11 Ash Öppnas i nytt fönster.
About an holy tree

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:
 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta ved eller göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkull fallna träd, ris-, ört-, eller markvegetationen
 • tälta eller elda på andra än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller på is
 • medvetet störa djurlivet eller samla in insekter, rödlistade eller sällsynta växter
 • medföra hund som ej är kopplad
 • framföra motorbåt med högre hastighet än 12 knop

  För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 463 hektar
Karaktär: Barrskog, blandskog, lövskog, älväng, myr och vatten.
Kommun: Gävle och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Tillgänglighet

Granön är en tillgänglig del av reservatet. På ön finns en gammal engelsk park som anlades under brukstiden. Många europeiska trädslag har tidigare planterats i parken. Längs med öns naturstig kan du se, lyssna och läsa mer om träden. Naturstigen, rastplatsen och parkeringen har ökad tillgänglighet. Se bilder i filen nedan.

Beskrivning om tillgängligheten på Granön Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

I Gysinge finns ett naturum anpassat till personer med funktionshinder (besökscenter).