Grinduga

Nyslåttrad äng i Grinduga naturreservat. Foto: Anna Kjellander

Nyslåttrad äng i Grinduga naturreservat. Foto: Anna Kjellander

Vid Grinduga kan du vandra bakåt i tiden. Ängar, åkerholmar och en fägata är resterna av ett medeltidslandskap. Numera är det också ett inbjudande picknicklandskap.

Området är 23 ha stort och ligger precis öster om Grinduga by, ca 9 km ostsydost om Gävle.

Grinduga naturreservat består av ett välbevarat kulturlandskap där vissa delar brukades redan på medeltiden. Många ålderdomliga strukturer är bevarade, så som slåttermarker, små åkerlappar, odlingsrösen, fägator och betad skog. Det är lätt för besökaren att få en bild av hur markerna brukades förr i tiden.

I reservatet finns ett stort antal kärlväxter som är beroende av att området hålls öppet genom bete eller slåtter. Det finns också en stor rikedom av olika fjärilsarter i området. Delar av området ingår i nätverket Natura 2000.

Populärt utflyktsmål

I reservatet finns två rastplatser och en naturstig. Delar av området har restaurerats, och de hävdade områdena sköts årligen genom bland annat bete och slåtter. Att området nu blir naturreservat innebär att det skyddas mot exploatering, samt att den fortsatta skötseln underlättas.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 • ta ved eller elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur under de tider som det finns betande djur i området,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

  Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

  Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

  Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 23 ha
Skyddsår: 2019
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Ängs- och betesmarker, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000