Norrbränningen

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och E4 bildar en korridor rakt genom reservatet. Skogen består till största delen av tallskog. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd.

Norrbränningens naturreservat ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne och omfattar 336 hektar. Det finns inga underhållna stigar i området. På östra sidan är det svårt att ta sig fram på stigen på grund av nedfallna träd.

Hela området domineras av svallad storblockig morän. På höjderna är jordlagret tunt med kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området. 

I Norrbränningen finns många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 336 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Karaktär: Skog
Förvaltare: Länsstyrelsen