Stora Korpimäki

Gammelskog i Stora Korpimäki naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammelskog i Stora Korpimäki naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är länets högsta berg. Naturreservatet är ett av de största i länet och utgörs av flera berg, våtmarker och fiskesjöar. Här kan du uppleva ett större naturskogsområde med vildmarkskaraktär.

Vandring längs stigarna ger möjlighet till fina naturupplevelser till exempel granurskogen på Stora Korpimäki och Stora Digerberget, den glesa gamla tallskogen och Oresjöflarkarnas fågelliv. Från parkeringen vid Stora Korpimägg till högsta punkten är det en vandring på cirka 1,3 kilometer.

Stora Korpimäki naturreservat omfattar 1904 ha kan du uppleva ett större sammanhängande naturskogsområde med vildmarkskaraktär. Berget skyddades redan 1990, men naturreservatet utvidgades kraftigt år 2003 och innefattar nu även flera berg, våtmarker och fiskesjöar.

År 2009 utvidgades området med ytterligare 262 hektar i angränsning till naturreservatets norra delar. Berget Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är med sina 711 meter över havet länets högsta berg. Skogen och naturen här avviker starkt från länet i övrigt.

Gammelskog och långskägglav

På Stora Korpimäki finns låg, gles och trögväxande granskog, präglad av höjdläget. Skogen är urskogslik här, liksom på Stora Digerbergets östsluttningar och på Harjamäki. Dessa områden undgick den senaste stora branden 1888 och granarna är 250-300 år gamla.

Det finns gott om döda och liggande träd, snöbrutna och topptorkade träd samt spridda lågor och brutna stubbar. Lågor är liggande träd.

Moss- och lavfloran är rik på Stora Korpimäki. Förekomsten av långskäggslav är särskilt intressant då en av lavens få inlandslokaler finns här. Laven växer relativt sparsamt på några granar 690 meter över havet.

Brandberoende insekter

Skogen i reservatet har formats av regelbundna skogsbränder. Innan man började bekämpa bränder så brann stora delar av reservatet cirka tre gånger per århundrade. Den senaste storbranden härjade 1888. Större delen av området domineras därför av en brandpräglad tallskog, i en mosaik av små sjöar och myrar.

Förekomsten av brandberoende insekter är större här än på många andra håll i landet. En bidragande orsak till detta är att hyggesbränning länge använts som markberedningsmetod i trakten, vilket hjälpt arterna att överleva när de naturliga bränderna blivit allt färre.

Spår av den rödlistade reliktbocken har påträffats vid Länsstyrelsens naturskogs-inventering på några träd vid sjön Trubbingen.

I Stora Korpimäki finns både björn, älg, räv, hare och bäver. I området häckar också många fåglar. Tjäder, tretåig hackspett, gråspett, spillkråka, lavskrika och bergfink har observerats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motortrafik. Snöskoterkörning är tillåten på Hornsjön och Trubbingen
  vintertid samt längs en markerad skoterled söder om berget Palomägg
  mellan de två nämnda fiskesjöarna, se karta bilaga.
 • elda annat än på anvisade platser under perioden 1 maj - 20 augusti
 • ta ved. Eldning endast tillåten med egen medhavd ved eller med ved som
  tillhandahålls vid de anvisade eldplatserna
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller annan åverkan på levande eller döda träd och buskar,
  skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, skada föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 1903 hektar
Skyddsår: 1990. Utvidgat år 2003, samt utvidgat med ytterligare 262 hektar år 2009
Kommun: Ljusdal
Ägare: Bolag och Staten
Skyddsområde: Natura 2000
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000