Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjursö-arkipelagen

Träd på en udde vid vatten.

Området omfattar en naturlig och relativt oexploaterad sötvattenskärgård i Dalälven som ligger fyra kilometer sydost om Hedesunda. Tjursö-arkipelagen har naturvärden som är typiska för Nedre Dalälven såsom lövblandade barrskogar, tidvis översvämmade älvängar och ett rikt fågelliv.

Tjursö-arkipelagen består av en lugnflytande del av Nedre Dalälven och omfattar 1 8 73 hektar. I naturreservatet ingår fem större öar och ett stort antal småöar, holmar och skär, samt vattenområdet runt dessa. På öarna växer mest tallskog med träd av olika ålder och höjd, samt skog med mycket lövträd.

En stor del av naturreservatet är våtmarker och älvängar. På den stora ön Tjursön har älvängarna restaurerats och betas nu av betesdjur. Dalälvens vatten som omsluter öarna i området har också höga naturvärden, såsom ett rikt fiskliv, och är utpekat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten.

Fågel- och friluftslivet

Området är ett mycket viktigt område för fågellivet i Nedre Dalälven, och det är också utpekat inom Natura 2000 för sina fågelvärden. Rovfåglarna fiskgjuse, havsörn och brun kärrhök häckar i området, liksom flera arter ugglor, änder och vadare. Här finns också många attraktiva platser för hackspettar som spillkråka och tretåig hackspett.

Tjursö-arkipelagen har också höga värden för friluftslivet, speciellt inom sportfiske. Fiskevårdsföreningen har satt upp flera vindskydd på öarna, och området nyttjas flitigt av fritidsbåtar. Även vintertid är området populärt då besökare åker skidor eller spark via upptrampade vintervägar.

Tjursö-arkipelagen är ett perfekt utflyktsmål under våra fina sommarmånader för de fisk- och fågelintresserade i länet som har möjlighet att ta sig ut med kanot på Dalälvens vackra vatten,

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon på land, annat än snöskoter på vintervägar
  enligt karta bilaga 3a. Snöskoter får endast framföras på fruset och väl
  snötäckt underlag,
 2. framföra vattenskoter annat än på farled, enligt karta bilaga 3a. Med
  vattenskoter avses sådan farkost som definieras i förordning (1993:1053)
  om användning av vattenskoter,
 3. framföra båt eller annan motordriven farkost på vatten i högre hastighet
  än 5 knop annat än i farled, enligt karta bilaga 3a,
 4. ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående eller omkullfallna träd och buskar,
 5. elda, annat än med ved som lagts ut av förvaltaren eller med ved som
  tagits med,
 6. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 7. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 8. under tiden 1/1 - 31/7 beträda öar, holmar eller markområden som i
  terrängen markerats med skylt om tillträdesförbud samt markerats på
  karta över gällande tillträdesförbud, eller vistas närmare dessa än 100 m,
 9. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 11. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 12. på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda inspelat ljud för
  att locka fåglar eller andra djur,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra större arrangemang, till exempel
  tävlingar eller militär övningsverksamhet med fler än 50 deltagare.

  Föreskrifterna 1, 7 och 9 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
  samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

  Föreskrift 2 ovan utgör inte hinder för kortare transport från farled till annan
  plats, exempelvis stuga eller ö.

  Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
  matsvampar och växter som inte är rödlistade.
  Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillåtet fiske enligt gällande fiskelagstiftning.
  Föreskrift 8 utgör inte hinder för båttrafik i markerade farleder enligt karta
  bilaga 3a.

För fullständiga föreskrifter se skötsel- och beslutsplan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 1 873 hektar
Skyddsår: 2023
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Älväng, vattendrag och våtmark
Skydd: naturreservat, Natura2000

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss