Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kolarsjöbäcken

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

I naturreservatet Kolarsjöbäcken rinner en liten bäck som avvattnar den 70 hektar stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla.

Kolarsjöbäcken ligger 13 kilometer nordväst om Los och omfattar 70 hektar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. Området är tillgängligt genom väg längs bäcken och kanten av Kolarsjön.

Länets viktigaste vatten

Kolarsjöbäcken är en liten bäck som avvattnar den 70 hektar stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla. Framför allt för att vattendraget är ett av de få där god föryngring konstaterats. Området är utpekat som Natura 2000-område på grund av just detta. I bäcken finns gott om småvuxen öring vilket också är en förutsättning för musslornas fortplantning.

Vid sjöns utlopp finns rester av en damm. Vattenytan ligger nu genom utrivning av dammen något under sjöns naturliga nivå. Tidigare verkar sjön varit dämd cirka en meter och använd som vattenreservoar för flottningen.

Gammal naturskog

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. I källorna växer källmossa och fjälldunört. Dessa delar har egna naturvärden och behövs också för att säkerställa en viktig del av bäckens tillrinningsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved, eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  • gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på Kolarsjöns is.

Föreskrifterna 4 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 4 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 121 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmarker och sjö
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kolarsjöbäcken ligger 13 kilometer nordväst om Los.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss