Kolarsjöbäcken

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

I naturreservatet Kolarsjöbäcken rinner en liten bäck som avvattnar den 70 hektar stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla.

Kolarsjöbäcken ligger 13 km nordväst om Los och omfattar 70 hektar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. Området är tillgängligt genom väg längs bäcken och kanten av Kolarsjön.

Länets viktigaste vatten

Kolarsjöbäcken är en liten bäck som avvattnar den 70 ha stora Kolarsjön och ytterligare några mindre sjöar någon kilometer högre upp i systemet. Den är ett av länets viktigaste vatten för flodpärlmussla. Framför allt för att vattendraget är ett av de få där god föryngring konstaterats. Området är utpekat som Natura 2000-område på grund av just detta. I bäcken finns gott om småvuxen öring vilket också är en förutsättning för musslornas fortplantning.

Gammal naturskog

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. I källorna växer källmossa och fjälldunört. Dessa delar har egna naturvärden och behövs också för att säkerställa en viktig del av bäckens tillrinningsområde.

Historisk vattenanvändning

Vid sjöns utlopp finns rester av en damm. Vattenytan ligger nu genom utrivning av dammen något under sjöns naturliga nivå. Tidigare verkar sjön varit dämd cirka en meter och använd som vattenreservoar för flottningen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det inte är tillåtet:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
motorfordonstrafik,
2. ta ved, eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
6. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
gräva, eller därmed jämförligt,
7. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
8. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på Kolarsjöns is.
Föreskrifterna 4 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
Föreskrift 4 utgör inte hinder för tillåtet fiske.
Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 121 ha
Skyddsår: 2020
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, våtmarker och sjö
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000