Skrebbmyran

På Skrebbmyran kan du möta gulärlan som . Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Skrebbmyran kan du möta gulärlan som påminner om sädesärlan, både till formen och beteendet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skrebbmyran är ett av länets finaste exempel på så kallade skogsmyrmosaiker. Den vidsträckta och delvis blöta myren bildar en blandning av större och mindre skogsklädda fastmarksholmar. Här finns inga stigar så här får du ströva fritt i området. Skogarna och holmarna bjuder på en fin vildmarksupplevelse med goda möjligheter till fågelskådning.

Området ligger 12 kilometer söder om Kårböle i Ljusdals kommun och omfattar 718 hektar. På de torrare delarna av myren står gamla stående döda träd. Det växer också varglav på tall.

De otillgängliga blöta myrarna är viktiga livsmiljöer för fåglar som gluttsnäppa, gulärla, trana och även de rödlistade arterna smålom och brushane. Rödlistad betyder svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Undantag gäller på fastmark (ej torvmark), för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området i samband med jakt. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och vegetation minimeras. Undantag gäller även för skoter längs den sträckning som framgår av beslutskartan (bilaga 3), förutsatt att körning sker endast på frusen och snötäckt mark, på ett sätt som inte skadar mark eller vegetation
  • ta ved. Eldning endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

Föreskrifterna 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 718 hektar
Skyddsår: 2010
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog och vatten

Hitta hit

Naturreservatet ligger 12 kilometer söder om Kårböle i Ljusdals kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss