Skärjåskogen

Om du går vilse, krama ett träd, eller kanske en sten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Om du går vilse, krama ett träd, eller kanske en sten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I den västra delen av Skärjåskogens naturreservat kan du vandra i gles aspskog mellan mäktiga stora, grova aspar som är över 100 år gamla. Förmodligen brann det i skogen för ca 100 år sedan och skogen som uppstod efter branden blir lövrik och kallas lövbränna. Förutom asp växer även björk, gran och tall här. 

Området ligger 5 kilometer väster om Axmarbruk och omfattar 72 hektar. Mitt i reservatet finns en sumpskog där det mest växer gran och björk. Reservatets alla lövträd och mängden död ved gör att här finns en rik fågelfauna, med många hackspettar, och en artrik lav- och svampflora.

Det går att hitta rävticka och på en del döda aspar växer det kandelabersvamp och gropticka. På de högre delarna av reservatet finns tallskog med tallar som är cirka 200 år gamla.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fasta föremål eller ytbildningen, göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående träd eller omkullfallna träd, ris,- ört,- eller markvegetation
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra växter eller djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 72 hektar
Skyddsår: 2001
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Sumpskog