Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tväringsskogen

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Tväringsskogens naturreservat utgörs av skogsmark i en nordsluttning ner mot sjön Tväringen. I Brassbergsområdet finns mycket höga naturvärden knutna till brandpräglad skog och skogen vid det närbelägna Brassbergets naturreservat är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom. I området finns inga stigar eller leder så här får du vandra fritt.

Brända stubbar vittnar om att skogen har brunnit. Men här kan du också hitta späda orkidéer och sällsynta lavar.

Tväringsskogen är en del av ett större område med brandpräglad skog där även de båda naturreservaten Brassberget och Skruvtjärnsknippen ingår. Vid Brassberget var det en stor skogsbrand år 1888 som troligen spred sig norrut och stoppades först vid sjön Tväringen. Skog som brunnit får ofta höga naturvärden eftersom många arter gynnas av brand. Flera är till och med helt beroende av skogsbränder.

Död ved viktig livsmiljö

Ett resultat av en skogsbrand är att andelen död ved ökar. I Tväringsskogen finns det såväl stående som liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Död ved är en viktig livsmiljö för många svampar, lavar, insekter och fåglar som har svårt att klara sig i dagens produktionsskogar.

Småväxta orkidéer i granskogen

Reservatet präglas av tallskog med en hel del inslag av lövträd. Men det finns även mer
grandominerade delar, bland annat i den nedre delen av sluttningen närmast vägen.
Där kan du hitta de småväxta orkidéerna korallrot, knärot och spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 44 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer nordost om Ramsjö.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss