Tväringsskogen

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Tväringsskogens naturreservat utgörs av skogsmark i en nordsluttning ner mot sjön Tväringen. I Brassbergsområdet finns mycket höga naturvärden knutna till brandpräglad skog och skogen vid det närbelägna Brassbergets naturreservat är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom.

Brand

Tväringsskogens naturreservat skyddas för att bevara äldre brandpräglad skog i denna trakt. I naturreservatet finns spår av brand bland annat i form av levande träd med brandljud, högstubbar med brandljud och inslag av lövträd.

Ovanliga arter

Det finns både stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. I området finns intressanta arter som varglav på död ved av tall, dvärgbägarlav på solexponerad tallved och på gamla sälgar växer lunglav och signalarter som bårdlav, stuplav och luddlav.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, 
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 44 ha
Skyddsår: 2019
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog