Tväringsskogen

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Tväringsskogens naturreservat utgörs av skogsmark i en nordsluttning ner mot sjön Tväringen. I Brassbergsområdet finns mycket höga naturvärden knutna till brandpräglad skog och skogen vid det närbelägna Brassbergets naturreservat är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom. I området finns inga stigar eller leder så här får du vandra fritt.

Tväringsskogens naturreservat skyddas för att bevara äldre brandpräglad skog i denna trakt. I naturreservatet finns spår av brand bland annat i form av levande träd med brandljud, högstubbar med brandljud och inslag av lövträd.

Det finns både stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. I området finns intressanta arter som varglav på död ved av tall, dvärgbägarlav på solexponerad tallved och på gamla sälgar växer lunglav och signalarter som bårdlav, stuplav och luddlav.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 44 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog