Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svarvtjärnsbergen

Svarvtjärnsbergen bjuder på gammal lavbevuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Svarvtjärnsbergen bjuder på gammal lavbevuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området som ligger vid sjön Stor-Svarven och sträcker sig över Svarvtjärnsbergens toppar. Det är en hänglavsrik typisk naturskog med många döda liggande träd. I de blockiga delarna växer tall, medan granskog trivs i svackorna. En vältrampad stig löper längs delar av Stor-Svarven. På några ställen finns bänkar där du kan vila och spana ut över sjön.

I december 2013 drabbades området hårt av stormen Ivar vilket gör att stora delar av området är otillgängligt. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Naturreservatet ligger 9 kilometer västnordväst om Bergsjö och omfattar ett cirka 35 hektar stort värdefullt naturskogsområde. Skogen är en typisk naturskog, rik på hänglav och med tydliga spår av äldre tiders skogsbränder. Efter två större stormar, år 2011 och 2013, finns det många stormfällda träd i området.

Den vältrampade stigen härifrån informationstavlan går genom en lövrik blandskog och följer sjön Stor-Svarvens norra strand. Tar du dig upp på de blockiga och kala hällmarkerna nordost om stigen kan du hitta flera hundra år gamla tallar. Brända stubbar vittnar om äldre tiders skogsbränder. I svackorna mellan de båda höjderna är inslaget av gran större och längst i öster övergår granskogen i sumpskog. Här och var finns också grupper av äldre asp.

Bra miljö för fåglar

Sjön, den gamla skogen och inslaget av lövträd bidrar till att Svarvtjärnsbergen är en bra miljö för många fågelarter. I flera träd kan du till exempel se spår av spillkråka.

Spillkråka (Dryocopus martius) är Europas största hackspett med nästan en halvmeter mellan näbben och stjärtspetsen. Fågeln hackar ut bohål och hittar mat i Svarvtjärnsbergens gamla döda och döende träd. Favoritfödan är hästmyror och insektslarver som spillkråkan fångar med sin långa, klibbiga och hullingförsedda tunga långt in i de urhackade hålen.

Fäbodar, kolmilor och skogsbete

Nära Svarvtjärnsbergen finns rester av flera kolmilor och fäbodar. De visar att området brukats under lång tid, även för skogsbete. Trots den mänskliga påverkan har skogen i naturreservat behållit sin karaktär av naturskog.

Granbarkborre efter stormen

Åren 2011 och 2013 drabbades skogen hårt av stormfällning. Många granar
blåste omkull, vilket ledde till stora angrepp av granbarkborre (Ips typographus). Även
om ytterligare träd dog till följd av barkborrarna är detta ett naturligt sätt av föryngring för skogar som får utvecklas fritt. Granbarkborren, som är cirka 4 millimeter lång, förökar
sig främst i färska vindfällen av gran. De små hål som skalbaggen gnager på färska stående granar hindrar vätska från att strömma i trädets stam. Följden blir att granarna torkar och dör.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djureller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 34,8 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, blockmark och grottor

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer väst sydväst om Bergsjö i Nordanstigs kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss