Storkvarnberget

Storkvarnberget erbjuder vidsträckt utsikt över västra Hälsingland. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storkvarnberget erbjuder vidsträckt utsikt över västra Hälsingland. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storkvarnberget är 460 meter högt. Naturreservatet sträcker sig från toppen och ner över östra sidan av berget. Det finns en hel del riktigt branta partier på den östra sidan och lodräta stup med höjder på uppåt 30 meter. I Storkvarnbergets naturreservat finns det inga stigar så här kan du ströva fritt.

Storkvarnberget ligger 12 kilometer söder om Los, strax väster om Övre Lomsjön och omfattar 98 hektar. Utmärkande för området är mosaiklandskapet. Brandpräglad naturskog som innehåller gamla slätbarkiga tallar, asprika rasbranter och frodig granskog med gott om liggande döda träd.

På grund av sina rasbranter och stup har stora delar av området inte påverkats av skogsbruket. Därmed har skogen utvecklat höga naturvärden knutna till brandpräglad och lövblandad barrskog.

Storkvarnberget är ett värdefullt område ur naturvårdssynpunkt. Många intressanta arter trivs i naturreservatet, exempelvis lunglav, korallblylav och ullticka.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved, eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 98 hektar
Skyddsår: 2010, utvidgat 2016
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog