Lobåsberget

I Lobåsberget växter många tickor på träden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Lobåsberget växter många tickor på träden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lobåsbergets naturreservat består av barrskog i en sydvästsluttning. Här växer mest granskog men det finns även stora inslag av tall, björk och asp i området. Här kan du ströva fritt i skogen som bjuder på fina naturupplevelser.

Lobåsbergets naturreservat ligger 18 kilometer väster om Hennan och omfattar 28 hektar. I området finns det gott om gamla och grova träd till exempel tallar.

Många av en ålder på cirka 200 år. En del av tallarna bär spår av skogsbränder. Under de senaste 100 åren har det inte varit någon brand i området, eftersom granskogen är cirka 100 år gammal.

Det finns däremot tallstubbar som har upp till fyra invallningar av brandljud, till följd av bränder längre tillbaks i tiden. Brandljud är spår av bränder i trädstammar. När stammen skadas av elden försöker trädet valla in såret och det bildas ett ärr längs med stammen.

I skogen finns det också döda liggande tallar och enstaka torra tallar vilket bidrar till områdets naturvärden, både väster och djur. Kristallticka, stiftgelélav och knärot är några av de intressanta och ovanliga arter som finns här.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 28 hektar
Skyddsår: 2001
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog