Bleckbergens urskog

Jättetallar i Bleckbergens urskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Jättetallar i Bleckbergerns urskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bleckbergens urskog är trolsk och stilla. Inne i den djupgröna, mossklädda skogen kan du uppleva gamla grova tallar som är över 400 år gamla och granar som kan berätta om tiden för 250 år sedan. Eller så kan du vandra på stigen som finns i reservatet. Den djupgröna, mossklädda skogen och kärret bjuder på fina naturupplevelser.

Naturreservatet är 4 hektar och ligger på väst- och sydsluttningarna av en moränås som skjuter ut från Bleckbergen. Skogen har fått utvecklas fritt under lång tid och därför har området fått urskogskaraktär med många stående och liggande döda träd. I dessa miljöer hittar många arter sina livsrum och här kan du bland annat skåda rovfåglar, ugglor och hackspettar. I reservatets västra del finns ett litet kärr med flera värdefulla växtarter.

Värdefullt för många

Den goda tillgången på äldre träd och död ved gör att artrikedomen i reservatet är stor. Här växer lavar och vedsvampar som till exempel stor aspticka, vedtrappmossa, gammelgranskål, ulltickeporing, kristallticka och violmussling. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning 
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris- ört- eller markvegetation, t ex genom att bryta kvistar, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar 
  • medvetet störa djurlivet, t ex genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser 
  • framföra motordrivet fordon 
  • göra upp eld 
  • tälta

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981, ändrat 2010
Areal: 4 hektar
Kommun
: Hudiksvall
Ägare: Uppsala Stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och våtmark