Ysberget-Laxtjärnsberget

Sjön Ysens blanka yta i Ysberget-Laxtjärnsbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Våtmarken i Åby urskog har aldrig varit dikad. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ysberget och Laxtjärnsberget är två branta berg i skogslandskapet mellan Ljusnans dalgång och kustslätten i södra Hälsingland. Här kan du vandra på stigen i skogen eller ta ett dopp i sjön. Eller ta en paus vid vindskyddet vid den nordöstra delen av Ysens strand.

Området omfattar 380 hektar land och 23 hektar vatten.

Från parkeringen går en vältrampad stig upp till Ysbergets topp med fin utsikt över skogslandskapet. Vandringen kan sedan fortsätta längs en stig ner mot Laxtjärnen. Denna sjö är tillsammans med Ysen och Mjusen välbesökta fiskesjöar med vindskydd, bryggor och eldplatser längs stränderna. Vid Ysens nordöstra ände finns en större glänta och liten badstrand med eldplats och fikabord.

Under 1866 och 1869 drabbades området av skogsbränder. Bränderna ledde till en kraftig lövföryngring, vilket fortfarande präglar området.

Djur och växtliv i Ysberget-Laxtjärnsberget

Inom området finns rikligt med döende eller döda löv- och barrträd vilket skapar goda möjligheter för bland annat ovanliga hackspettsarter. Här finns t ex mindre- och tretåig hackspett. Även slaguggla, tjäder och duvhök trivs i Ysberget-Laxtjärnsberget.

I vissa delar av skogen finns riktigt grova aspar. I anslutning till en brandrefug på Ysbergets nordsida finns den svårspridda och mycket sällsynta laven långskägg.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 538 hektar
Skyddsår: 1990, utvidgat 2017
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och sötvatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000