Vitörarna

På Vitörarna kan du se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Vitörarna kan du se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vitörarna utgörs av två större öar och några mindre skär. Här kan man se stora klapperstensfält med väl utvecklade strandvallar som formats av havets krafter genom tiden. Här finns också små strandängar med arter som slåtterblomma och kärleksört.

Den norra ön, Norrskär, är bevuxen med blåbärsgranskog såväl som med gles tallskog med ljung och kråkris. Sörskär, den mindre ön i söder, visar i stället upp lågvuxna buskar. Öarna har ett rikt fågelliv. Här finns till exempel svärta, ejder och småskrake.

På Norrskär finns också en liten hamn med omkringliggande stugbebyggelse. Naturreservatet nås endast med båt.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler.

Du får:

  • endast ankra, förtöja båt eller annan farkost i mer två dygn om vädret inte medger fortsatt färd
  • elda men bara på anvisad plats med egen eller tillhandahållen ved
  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, ej sällsynta eller hotade arter (rödlistade)
  • gärna ta med din hund, men håll den kopplad.

Du får inte:

  • köra motordrivet fordon på land; köra motordriven farkost på vatten i högre hastighet än 7 knop
  • skada eller störa djurlivet
  • skada eller ta levande eller döda växter, mossor, svampar, lavar, alger och träd
  • inte flytta eller bortföra sten.

Tillträdesförbud

När fåglarna häckar är de mycket känsliga för störningar. Därför får du under tiden 1 april - 31 juli inte landstiga på eller komma Tärnskär eller Sörskär med intilliggande skär närmare än 100 meter (50 meter i Örsundet).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 1978
Kommun: Nordanstig
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder, hav
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000