Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svarttjärnsberget

Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I det här naturreservatet kan du vandra över vackra hällmarker med gamla tallar och lavar som skiftar i olika grå nyanser. Du kan också se många spår efter både äldre och yngre tiders skogsbränder.

På Svarttjärnsberget växer gles tallskog och i svackorna barrblandskog med hänglavar
på de gamla trädens grenar. I området finns även grova björkar och aspar. Det är gott om liggande och stående döda träd i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig för många insekter, fåglar, lavar och mossor.

Hällar med mossor och lavar

Marken består till stor del av hällar och stenblock täckta av mossor och lavar. Här kan
du hitta lingon, blåbär, ljung och den lilla skira blomman skogsstjärna. I reservatet har
även ullticka påträffats. Det är en signalart för skyddsvärda granskogsmiljöer.

Brandspår på stubbar och träd

I hela området finns tydliga spår efter skogsbränder. Den senaste branden ägde rum så
sent som 2009 i samband med ett åskoväder. Branden lämnade efter sig ett sju hektar
stort brandfält i reservatets östra del.

Skalbaggen raggbocken (tragosoma depsarium) är barrskogens största långhorning med en kropp som kan bli upp till 32 millimeter lång. Den behöver gammal grov solbelyst tallved. Skogsbränderna här i Svarttjärnsberget har gynnat raggbocken, eftersom mängden döda tallar ökar efter en brand.

Djuren betade i skogen

I trakten finns flera gamla fäbodvallar. Förr betade troligen fäbodarnas djur i Svarttjärnsbergets bördiga barrblandskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 55 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Området ligger cirka 5 kilometer norr om Trönö, Söderhamns kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss