Svarttjärnsberget

Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet sträcker sig från Svarttjärnsbergets topp och över dess sydsluttning. Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog.

Området ligger ca 5 km norr om Trönö och omfattar 55 ha. Björk och asp finns spritt i området och vissa lövträd är gamla och grova. Det finns också liggande och stående död ved i hela området i alla nedbrytningsstadier. Markskiktet utgörs i hällmarksområdena huvudsakligen av moss- och lavtäckta hällar och block.

Spår av bränder

I hela området finns tydliga spår från äldre tiders bränder i form av brandstubbar och brandljud på levande träd. I områdets östra delar finns ett brandfält från en vildbränna från 2009. Detta har gynnat bland annat den rödlistade raggbocken som hittades på död liggande tallved vid en vedskalbaggeinventering i området 2017.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • ta ved,
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 55 ha
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog