Långbro

Långbrobodsjön i Långbro naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långbrobodsjön i Långbro naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långbro naturreservat ligger i ett kuperat område, där du på flera ställen kan se den högsta kustlinjen i form av kalspolade, delvis skogsbeväxta hällar och strandvallar med klappersten.

Området ligger 1 mil sydväst om Enånger och omfattar 154 hektar. På hällmarkerna och i den högre terrängen dominerar tall och det finns enstaka riktigt gamla träd med en ålder på cirka 200 år.

Kortskaftad ärgspik är en lav som är specialiserad att leva på liggande träd och trivs bra i området. Runt hällmarkspartierna växer det en cirka 90 år gammal blandlövskog med mycket asp. Med de stora aspbestånden följer ett myller av liv och det finns flera lav- och mossarter som bara går att hitta på asp, en del mycket sällsynta som den gryniga aspgelélaven.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, ris- ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur och växter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 154 hektar
Skyddsår: 1997
Kommun: Hudiksvall och Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Natura 2000