Örnbergstjärnarna

Berg, skog och en tjärn

Örnbergstjärnarna utgörs av ett sammanhängande område med gammal, och till stora delar naturskogsartad, skog på Örnbergets nordöstra sluttningar. Skogen består huvudsakligen av tallskogar, barrblandskogar samt mindre våtmarker.

Skogens ålder är mestadels mellan 100-150 år men tallar på upp till 300 år finns i området. Området är 96 hektar stort naturskogsområde och ligger cirka 9 kilometer söder om Tandsjöborg i Ljusdals kommun.

Spår av äldre tiders skogsbränder finns i större delen av området i form av brandljud på levande träd och bränd, död ved. Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme från skogsbrand. De högsta naturvärdena i området är den branta bergssluttningen i de norra delarna där det står en gammal, högrest granskog som helt saknar spår av tidigare avverkning.

Det finns inte några stigar eller andra anordningar i området så här får besökarna ströva fritt.

Tack vare att markägaren har tecknat intrångsavtal för området kan det nu skyddas som naturreservat och bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon,
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
9. använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid, på
fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 96 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss