Ålkarstjärnarna

Ålkarstjärnarna är ett myrmarksreservat som rymmer många små vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålkarstjärnarna är ett myrmarksreservat som rymmer många små vattenspeglar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålkarstjärnarnas naturreservat utgörs av ett 788 hektar stort naturskogsområde med inslag av sjöar, bäckar och myrar. Naturreservatet ligger långt från bebyggelse och större vägar. Tillsammans med den orörda miljön ger det en stark vildmarkskänsla. Det finns inga markerade leder, men det går att ta sig fram längs djurstigar och gamla körvägar. Från skogskanten är det spännande att spana ut över myrarnas och tjärnarnas rika fågelliv.

Området sträcker sig från Räkasjöarna nordväst om Voxna och nära 4 kilometer åt nordväst. Det består mestadels av talldominerad barrskog med större inslag av myrmark, ett tjugotal tjärnar och flera mindre vattendrag.

Gamla tallar och brända träd

Skogen är på flera håll äldre och naturskogsartad med inslag av 200-300-åriga tallar. Även en del äldre gran och lövträd som asp, björkar och sälg. På flertalet av de gamla stubbar som finns spridda i skogen syns spår från tidigare bränder. Även en del av de levande träden är svedda av skogsbränder, främst gamla tallar i myrkanterna i norra delen av området.

Området ger ett vildmarksartat intryck på grund av sin storlek. Det sällan är trafik eller annan mänsklig aktivitet i närheten.

Delar av området har en ganska svårframkomlig terräng i form av blockiga stråk och breda bäckpartier omgärdade av fuktig myrmark.

Djur i Ålkarstjärnarna

Det rör sig mycket björn i trakterna kring reservatet. Det kan bland annat kan ses i form av urgrävda myrstackar och spillning.

I Ålkarstjärnarna häckar många fåglar. Sångsvan, skogssnäppa, grönbena, gluttsnäppa, ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla, videsparv har observerats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 788 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten och myr
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000