Bålsön

Kustbebyggelse på Bålsön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fiskeläge på Bålsön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet består av mindre örar och skär. På ön finns  tretton småtjärnar och gölar. Stränderna är blockiga och steniga med hällar här och var. Därför är det svårt att stiga iland med båt utom i ett par skyddade vikar och i Bålsö fiskeläge.

Bålsöns naturvårdsområde ägs och förvaltas av Hudiksvalls kommun.

Bålsön ligger längst ut i havsbandet nordost om Hornslandet består till övervägande delen av hårt svallad morän samt klapper-, grus-, och sandfält. Mitt på ön finns några mycket blöta sluttande kärr, bland annat Stormarsmyren.

Dessutom finns ett flertal små tjärnar eller gölar. Stränderna är i allmänhet blockiga och steniga med hällar här och var. Några små sandstränder återfinns på öns sydvästra del. Ön är till största delen bevuxen med barrblandskog med gammal skog i söder.

Kulturminnen och fornminnen

Båslö fiskeläge har varit en en av de största Gävlebohamnarna i Hälsingland. På ön finns det ett kapell och vid öns västra sida finns ett 30-tal små fiskarstugor med tillhörande sjöbodar och båthus.

Öster om fiskeläget finns stensättningar som tyder på forntida lämningar. På Sörudden finns fyra labyrinter och är skyddade som fornminnen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • Medvetet störa djurlivet
  • vid landstigning medföra hund som inte är kopplad
  • göra upp eld under tiden 1 juni-15 augusti utom på anordnade eldplatser
  • medvetet skada skogen, busk-, ört- och markvegetationen

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 730 hektar
Skyddsår: 1990
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Hudiksvall
Karaktär: Kustmiljö