Lockjärv

Strandkanten av sjön Lockjärv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Strandkanten av sjön Lockjärv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Lockjärv är ett naturskogsområde intill sjön med samma namn. I området finns inget iordningställt för det rörliga friluftslivet, men området kan nås via passerande skogsbilväg.

Lockjärv naturreservat ligger cirka 20 kilometer nordväst om Hassela och omfattar cirka 130 hektar stort naturskogsområde intill sjön med samma namn. Området är beläget på Hassela finnskog och ligger både i Nordanstigs- och i Hudiksvalls kommuner, i norra Hälsingland.

I området finns höga skogliga värden. Området är starkt brandpräglat med brandspår på levande tallar och på död ved. Spritt i området finns rikligt med gamla brända tallstubbar och tallågor (liggande dött träd).

Arter och närliggande reservat

Angränsande mot sjön Lockjärv finns ett bestånd med gammal urskogsartad tallskog med inslag av 250-300 åriga tallar. Tallticka, lappticka, rosenticka, dvärgbägarlav och lunglav är exempel på sällsynta och skyddsvärda arter funna i området.

Den centrala delen av reservatsområdet består av ett mosaikartat gammelskogsområde med sumpmark, små myrar och fuktig grandominerad skog. I den fuktiga sumpskogen finns gott om gamla sälgar och aspar med både lunglavssamhällen, doftticka och gelélavar.

Reservatet ligger bara cirka 350 meter ifrån Gulliksbergets naturreservat och cirka en kilometer söder om naturreservatet Kvarnmyrorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 128 hektar
Kommun: Nordanstig och Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skogsmark, sumpskog
Skyddsområde: Naturreservat,

Hitta hit

Naturreservatet Lockjärv ligger cirka 20 kilometer västnordväst om Hassela.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss