Surtjärn

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärns lugna vattenyta bland gammal storvuxen tallskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Surtjärn är ett omtyckt utflyktsmål i Hofors kommun. Här finner du en av de mest urskogslika skogarna i kommunen. I naturreservatet kan du promenera eller rasta hunden. Eller vandra upp på berget och blicka ut över sjön Hyen. Sjön, skogen och kärren bjuder på fina upplevelser.

Naturreservatet ligger ca 5 km nordväst om Robertsholm i Hofors kommun. Området är 7,5 ha och ligger i en sluttning ner mot den lilla Surtjärnen och sjön Hyen.

Den gamla tallskogen är rik på riktigt storvuxna, flera hundra år gamla träd. Många tallar är över 300 år och många av granarna över 100 år gamla. Döda stående och liggande träd utgör viktiga livsmiljöer för många av skogens arter. Surtjärnen i sig är en näringsfattig sjö som omges av kärrmark. Vid tjärnens nordspets finns en intressant kärr-mosseaktig vegetation.

Djur i reservatet

I området finns skogslämmel. I Surjtärn trivs också fåglar bland annat mindre hackspett, lavskrika och tretåig hackspett.

Skogslämmel

Lämlarna bebor fuktiga granskogar med mycket mossa. År med rik tillgång på skogslämlar kan man även finna den i andra, mossrika marker. Under sommaren hittar man dessa djur även vid myrar. Skogslämmeln är aktiv under natten och skapar långa öppna gångar i mossa.

Boet är klotformigt och placeras i mossa eller annan undervegetation. Mossor är den dominerande födan, och den skapar karakteristiska, kalätna fläckar i mosstäcket. Den äter även annan föda, som gräs, fräkenväxter och blad av lingon, annat bärris och vide.

Lavskrika

Lavskrikan är en traststor kråkfågel med förhållandevis lång stjärt. Ljudlig, härmar ormvråk och andra fåglar men vanligtvis avslöjar arten sin närvaro genom jamande läten.

Lavskrikan är sällskaplig, kommer ofta fram för att undersöka om det finns något matnyttigt vid eldstäder och andra platser där människor uppehåller sig.

Mindre hackspett

Sveriges minsta hackspett med en kroppslängd av endast cirka 15 cm, samma storlek ungefär som en bofink.

Tretågig hackspett

Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog, även fjällbjörkskog, med stort inslag av döda och döende träd.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 7,5 ha
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1983)
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000