Åcka

Gamla
tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Åcka är naturvärdena knutna till olika typer av skog. Här finns skog som brunnit för länge sedan där är vissa träd 250 år gamla, blandbarrskog med mycket lövträd och död ved, och även granskog med orkidéer och andra örter. 

Åcka naturreservat ligger i östra Hälsingland cirka 8 kilometer nordväst om Enånger. Det är beläget nordost om Tolocksjön och sträcker sig i en sydsluttning upp över höjdryggen öster om Ljusmyrberget. Området ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Inga leder underhålls i reservatet även om du kan finna gamla fäbodstigar genom området. 

En del av Bottenängestjärnen ingår och från den rinner en liten bäck ner i Tolocksjön. Närmast Tolocksjön är jordarten sandig för att i sluttningen övergå i moränmark och längre upp i svallade klapperstensfält med tydliga spår av strandlinjer samt hällmarker. Berggrunden består av granitliknande bergarter.

Skogens huvudsakliga ålder ligger mellan ungefär 110 och 130 år med tydliga spår av strandlinjer samt hällmarker. Du kan hitta spår av brand på stående död ved och som brandljud på gamla tallar. Det brann senast troligen för drygt hundra år sedan. 

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 72 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog