Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åcka

Gamla
tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Åcka är naturvärdena knutna till olika typer av skog. Här finns skog som brunnit för länge sedan där är vissa träd 250 år gamla, blandbarrskog med mycket lövträd och död ved, och även granskog med orkidéer och andra örter. Det finns inga markerade leder som underhålls i Åcka. Men det går flera gamla fäbodstigar genom naturreservatet.

Åcka naturreservat ligger i östra Hälsingland cirka 8 kilometer nordväst om Enånger. Skogen i Åcka är varierad. Här finns torra hällmarker med riktigt gamla tallar och spår efter bränder. Men du kan också vandra i en fuktig granskog rik på orkidéer och örter. et är den variationsrika naturen med olika typer av skog i fuktiga och torra miljöer som är grunden för reservatets höga naturvärden.

Spår av skogsbränder

Uppe på hällmarkerna växer tallskog med upp emot 250 år gamla träd. Trots att det är över 100 år sedan det brann i den här skogen kan du än idag se svartbrända stubbar och brandskador (brandljud) på de äldre tallarnas stammar.

Ovanligt örtrik granskog

I sluttningen norr om Bottenängestjärnen ändrar naturen karaktär. Här är skogen ovanligt ört- och orkidérik, grandominerad och fuktig. Tjärnen, myrarna och den lilla bäcken bidrar till fuktigheten och variationen. I stora delar av området är det gott om
stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. De är viktiga livsmiljöer för många svampar, insekter och fåglar.

Motaggsvamp (Sarcodon squamosus) och svart taggsvamp, som också finns i området, tillhör en grupp marklevande svampar som kallas fjälltaggsvampar. De vittnar om höga naturvärden och att gammal skog funnits länge på platsen.

Gamla fäbodstigar

Genom reservatet går flera gamla fäbodstigar. I äldre tider användes skogen sannolikt för såväl fäbodskötsel med skogsbete som för jakt, myrslåtter och kolning. Det finns inga markerade leder som underhålls i Åcka. Men det går flera gamla fäbodstigar genom naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 72 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Åcka naturreservat ligger i östra Hälsingland cirka 8 kilometer nordväst om Enånger.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss