Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängrabrännan

Brandskadad skog

Ängrabrännans naturreservat är ett område på 463 hektar cirka 8 kilometer sydost om Kårböle i Ljusdals kommun. Området är en del av det stora skogsområde i Ljusdals kommun som brann sommaren 2018.

Skogen i Ängrabrännans naturreservat hade innan branden till vissa delar naturvärden i form av gamla tallar och död ved. Hela det område som berördes av skogsbranden har nu utvecklat höga naturvärden kopplat till skogsbrand och är en viktig livsmiljö för brandberoende arter av till exempel insekter och svampar.

Naturreservatet fungerar också som ett historiskt minnesmärke över de stora bränderna 2018 där du kommer kunna följa hur en ny skogstyp tar form i brandens spår. Det planeras också en entrépunkt för att vägleda besökare i området.

Fallande träd

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd falla och därför uppmanas besökare att vara försiktiga om de vistas i området. Arbetet med naturreservatet inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen Gävleborg området först från helikopter och senare också på plats.

Flera naturreservat i brandområdena

Tidigare beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att bilda fyra naturreservat inom brandområdena vid Kårböle: Björkvallsbrännan, Körbruksberget, Nötberget norra och Nötberget södra. Tillsammans med Ängrabrännan och flera andra naturreservat i området utgör de ett nätverk av skyddade naturområden som gynnar den biologiska mångfalden.

Bildandet av naturreservatet har blivit möjligt tack vare att privata markägare har tecknat avtal om ersättning med staten. En del av området ägdes redan innan bränderna av Naturvårdsverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra större organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal:  463 hektar
Skyddsår: 2022
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss