Kvarnmyrorna

Omväxlande myrmiljö i Kvarnmyrorna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Omväxlande myrmiljö i Kvarnmyrorna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Reservatet består av det långsträckta, myrkomplexet Kvarnmyrorna samt skog söder och norr om detta. Rakt igenom området rinner Kölån, som är klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten. Det finns inte några stigar eller leder som passerar området och en stor del av området består av blöt myrmark.

Kvarnmyrorna omfattar en 215 hektar stor skogs- och myrmosaik och ligger 20 kilometer nordväst om Hassela i Nordanstigs kommun, i norra Hälsingland. Reservatet ligger i närheten av andra skyddade områden, strax norr om Gulliksbergets naturreservat och blivande naturreservatet Lockjärv.

Kvarnmyrorna bildar ett komplex av olika typer av sluttande kärr. Myren är opåverkad och på fastmarksholmar och i myrkanter växer gammal skog med höga skogliga naturvärden. Flera delområden består av fuktiga, skuggiga bäckmiljöer, medan andra delområden består av både tall- och grandominerad naturskog med 200–300 år gamla träd.

Ett stort antal rödlistade lavar och svampar har påträffats bland annat rödbrun blekspik, liten sotlav, violettgrå tagellav och rynkskinn, samt den sällsynta och starkt hotade trådbrosklaven som hittats på bäcknära granar i områdets norra del.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 215 hektar
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr
Skyddsområde: Naturreservat