Skärjån

På våren kan Skärjån svämma över sina bräddar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På våren kan Skärjån svämma över sina bräddar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området sträcker sig från sjön Stor-Skärjan i väster till Axmar Bruk i öster. Ån är ett av länets mest värdefulla strömmande vattendrag med omgivande lövrika strandskogar. I Skärjåns naturreservat kan du promenera, fiska och uppleva områdets kulturhistoria.

Eller ta en paus vid grillplatserna och vindskydden. Gångbroarna över ån och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Området ligger väster om Axmar bruk och omfattar 192 hektar.

Människor har under lång tid uppehållit sig i området. Det finns spännande lämningar efter boplatser och kolningsanläggningar. Men även spår av flottning, sågverk samt järnframställning.

Skärjån har en sydlig prägel och vissa arter växer här längre norrut än vanligt. Ett exempel är ormbunken safsa som växer i det strömmande vattnet. De vanliga högörterna som fackelblomster, ängsruta, bunkestarr, svärdslilja och videört växer här. Men även de mer ovanliga och sydliga arterna hampflockel, strandklo och sjöranunkel. Olvon och små askskott är mycket vanliga.

I strandskogarna förekommer flera arter av taggsvampar. Strandzonen består till stora delar av flacka. Tidvis är de översvämmade marker med svämsediment. Här finns lummiga strandskogar med klibbal, glasbjörk, ask, asp och hägg, men också yngre partier av björk. På asp och ask kan du hitta skyddsvärda arter som korallblylav, stor aspticka och skinnlav.

Värdefullt för många

I ån lever både sällsynta arter. Det är arter som är känsliga för föroreningar eller försurning. Här finns till exempel flodpärlmussla och olika dagsländor. Fåglar som stjärtmes, gråspett och mindre hackspett trivs lövskogarna. I naturreservatet finns också strömstare och tretåig hackspett. Det finns även utter i området.

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiske i Skärjån

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik. Undantag gäller körning med snöskoter på fruset och väl snötäckt underlag
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med, samt vid iordningställda eldplatser med egen eller ditlagd ved
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 192 hektar
Karaktär: Vattendrag, skog, våtmark
Kommun: Gävle och Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 0-7 kilometer väster om Axmar bruk.

Norrifrån

Kör söderut ut på E4, sväng höger in på Axmarstig. Sväng vänster in på Överhammarsvägen, följ den vägen till du kommer fram till Skärjån naturreservat.

Söderifrån

Kör norrut på E4, sväng in höger in på Axmarstig.Sväng vänster in på Överhammarsvägen och följ den vägen till du kommer fram till Skärjån naturreservat.

Kontakt