Boda

Bodaåns rostfärgade vatten rinner genom Boda naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bodaåns rostfärgade vatten rinner genom Boda reservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Boda kanske gör sig allra bäst om våren då marken är full av vitsippor. Men reservatet är värt ett besök både sommar och höst. I Boda naturreservat möter du en spännande och högrest granskog med gott om döda träd. På grund av många stormfällda träd kan stigar i reservatet vara oframkomliga. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig i trädbrötar.

I den slingrande Enångersån, som utgör reservatets norra gräns, finns både havsöring och den hotade flodpärlmusslan. Den finkorniga och bördiga jorden, som avlagrats längs med ån, ger goda förutsättningar för en rik växtlighet.

På våren är här fullt av vitsippor, och här växer även arter som blåsippa, fjälltolta, tibast och trolldruva. Intill ån glänser den högväxta ormbunken strutbräken.

Värdefullt för många

I den gamla skogen trivs olika arter av hackspettar. Här kan man till exempel ofta få se eller höra gröngölingen. Även tretåig hackspett har setts i reservatet, liksom forsärlan som söker föda vid det rinnande vattnet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört eller markvegetationen
  • medvetet störa djur- och växtlivet
  • köra med motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Areal: 11 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1958)
Kommun: Hudiksvall
Ägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000