Ensjölokarna

Den orörda urskogen i Ensjölokarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den orörda urskogen i Ensjölokarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ensjölokarna är välkänt för sin unika natur och lockar årligen många tusen intresserade besökare. Reservatet är väl värt ett besök både vår, sommar och höst. Ensjölokarnas naturreservat är en av Sveriges finaste urskogar, med gammeltallar och gigantiska granar. På vintern underhålls inte vägarna fram till Ensjölokarnas naturreservat.

Från parkeringen kommer du rakt in i storskogen och stigen runt Stora Ensjöloken. Utmed den finns ett finns ett vindskydd och vid parkeringen finns en rastkoja. Stigen runt sjön är knappt 1 kilometer och större delen är ojämn i form av stenar och stora rötter.

Reservatet ligger 5 kilometer från gränsen till Medelpad och omfattar 96 hektar barrskog, my och vatten. Området avsattes som domänreservat redan 1924 och tillhör därmed de äldsta reservaten i länet. I området finns två tjärnar; Stora och Lilla Ensjöloken.

Länets finaste urskog

Skogen i urskogskärnan är helt orörd av människan, men ett antal bränder har härjat här genom tiderna. De äldsta tallarna, som är mellan 300 och 400 år gamla, har överlevt tre eller fyra skogsbränder. Dessa träd har en imponerande omkrets på omkring två meter och många är rötskadade och döende.

Det finns rikligt med torrakor i naturreservatet. Tallen dominerar på höjderna medan det i övrigt finns en del gran och inslag av björk, sälg och asp i lägre partier.

Växter och djur i urskogen

I reservatet finns det gott om hålhäckande fåglar och däggdjur som pärluggla, hökuggla, mård och fladdermöss. Även korp, nötskrika, lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka ses ofta.

Växtligheten präglas av att området varit skogbevuxet under lång tid. Sällsynta vedsvampar som doftticka, rosenticka och blackticka har påträffats vid Ensjölokarna. Klubbstarr och fjälldunört hör till de intressantare fynden bland kärlväxterna.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 •  ta ved, elda eller tälta, Eldning tillåten i kojan med egen medhavd ved eller ved som finns i kojan
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

  För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996, utvidgat 2008 (Domänreservat sedan 1924)
Storlek:
96 hektar
Karaktär: Barrskog, myr och vatten.
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, 82 hektar av 96 hektar är Natura 2000 område.

Missa inte

Lunglav, rosenticka med rosa undersida som växer ur fallna träd och orkidén skogsfru i juli-augusti.