Stenbäcken

Strutbräken växer i ravinen i Stenbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stenbäcken är en bäckravin med en rik flora. Ravinen har bildats då bäcken har skurit sig ner genom de mäktiga isälvs-avlagringarna som omger Gävleåsen. En 10-15 meter djup ravin med några korta och nästan lika djupa sidoraviner har på så sätt bildats i Stenbäckens nedre lopp före utflödet i Gavleån.

I den skuggiga och fuktiga ravinen under ett tak av gråal, hägg, alm och lönn finns en rik busk- och örtflora. Här hittar du till exempel hassel, tyr, tibast, strutbräken, liljekonvalj och hässelklocka.

Ravinen är också en av de nodligaste kända lokalerna för storrams och vätteros.

Stenbäckens naturreservat förvaltas av Gävle kommun.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på härför upplåten väg,
  • tälta eller göra upp eld
  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och våtmarksvegetation, till exempel genom att bryta kvistar, bortföra hela eller delar av stående eller liggande döda träd, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 4,6 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, bäck, ravin
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000