Bärsån

Näckrosor i Bärsåns stilla vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Näckrosor i Bärsåns stilla vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet ligger i svagt kuperad barrskog. Genom dess östra del rinner Bärsån. Det lilla vattendraget har aldrig blivit flottledsrensat och flödar naturligt fram mellan gräsbevuxna stränder, omgivet av björk, klibbal och sälg.

Området ligger 11 km nordost om Horndal och omfattar 9 ha. Strandängarna har för länge sedan slåttrats för djurfoder. Den omgivande skogen är fuktig och marken är täckt av mossor.

Intryck av urskog

Skogen, som inte påverkats av avverkning sedan 1920-talet, ger delvis ett påtagligt intryck av urskog. Här finns många döda liggande träd och träd som är 150 år gamla.

I reservatets norra del är ån omgiven av starrbevuxen våtmark. I södra delen finns ett område med sumpskog.

1948 beslutades att Bärsån och den intilliggande skogen skulle skyddas som ”ett tillhåll för det vilda”.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada skog, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetation.
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1948
Areal:
 9,6 ha
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, rinnande vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000